Oljedirektoratet

Gass, naturligvis

Oljedirektør Bente Nyland

Gassfeltet Aasta Hansteen kom i produksjon 16. desember – og er den første utbyggingen i den nordlige delen av Norskehavet. Installasjonen har kapasitet til å behandle gass også fra framtidige funn i området. I tillegg ble den nye rørledningen Polarled tatt i bruk – det er rørledningen som fører naturgassen ned til Nyhamna-terminalen på Nordmøre. Derfra eksporteres den til kunder i Europa. Alt dette åpner nye muligheter i området rundt Aasta Hansteen og Polarled.

De siste årene har Norge eksportert om lag 120 milliarder standard kubikkmeter gass til en verdi av mer enn 200 milliarder kroner. De fleste energimarkedsprognoser viser vekst i etterspørsel etter gass, samtidig som avtakende egenproduksjon i EU kan gi økt behov for import av gass til Europa. Dersom gass erstatter kull i kraftproduksjon, kan utslippene av CO2 halveres.

Dette burde vi ha snakket mye mer om.

Siden 2010 har gassproduksjonen vært høyere enn produksjonen av olje. Denne utviklingen forventes å fortsette.

Betydelige ressurser, nærhet til markedet og et integrert og fleksibelt transportsystem med lave enhetskostnader, har gjort norsk gass konkurransedyktig i det europeiske markedet. Skal vi kunne opprettholde eksport av gass fra rundt 2025, må vi trappe opp letevirksomheten og finne mer gass de kommende årene.

Nesten to tredjedeler av de uoppdagede gassressursene forventes å ligge i Barentshavet, noe som understreker betydningen av Barentshavet for den langsiktige eksporten av gass fra norsk sokkel. Nøkkelen ligger i Barentshavet og det er viktig at selskapene leter etter gass slik at vi finner ressurser til å løfte ny gassinfrastruktur.

Oljedirektoratet arbeider sammen med Gassco for å se hva som skal til for at ressursene i felt, funn og uoppdagede ressurser i Barentshavet kan danne grunnlag for økt eksportkapasitet fra Barentshavet.

Etter to år med lavt antall letebrønner, er heldigvis antall letebrønner over 50 igjen. Vi håper det er et tegn på at leteaktiviteten igjen er inne på et nytt og bedre spor. Også for gass.

 

Bente Nyland
Oljedirektør