Oljedirektoratet

Ressursrapport 2019

Funn og felt

Innhold

Forord
banner-ressursrapport2019-undersider

Petroleumsvirksomheten er en av Norges viktigste næringer. Olje og gass har gitt enorme inntekter som har bidratt til utviklingen av den norske velferdsstaten. Det er nok olje og gass på sokkelen til at dette kan fortsette i mange tiår.

Innledning og sammendrag
Sammendrag

Ved utgangen av 2018 ble det anslått at de totale utvinnbare ressursene på sokkelen er 15,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm³) oljeekvivalenter (o.e.), inkludert det som allerede er produsert.

Funn
Kap1

Ved årsskiftet var det 85 funn der rettighetshaverne ennå ikke har levert en plan for utbygging og drift til myndighetene. Funnene har til sammen utvinnbare ressurser på 660 millioner Sm³ o.e., og utgjør 15 prosent av de gjenværende oppdagede petroleumsressursene.

Felt
Kap2

Reservene på felt har økt betydelig de siste årene. I kombinasjon med kostnadsreduksjoner har dette ført til høy verdiskaping. For å opprettholde verdiskapingen må rettighetshaverne fortsette å modne ressurser til reserver og beslutte tiltak for økt utvinning.

De utfordrende fatene
Kap3a

Høsten 2018 gjennomførte Oljedirektoratet (OD) en kartlegging som viser at det ligger store ­volumer av olje og gass i tette reservoar. Det er viktig at selskapene arbeider for å få til lønnsom utvinning av disse volumene.

Utslipp og miljø
Kap4

Hensynet til ytre miljø har alltid vært en integrert del av forvaltningen av olje- og gassressursene og blir ivaretatt i alle faser av virksomheten – fra leting, utbygging og drift til avslutning av et felt. Næringen er underlagt strenge rammer for utslipp både til luft og sjø.