Oljedirektoratet

Utslippslippsreduksjoner i Ekofiskområdet

Basert på innspill fra ConocoPhillips: 

Ekofiskområdet omfatter de tre feltene Ekofisk, Eldfisk og Embla. Feltene har en integrert infrastruktur for produksjon, vanninjeksjon og kraftforsyning. I tillegg er Ekofisk et knute­punkt for transport av produksjon fra andre felt.

I forbindelse med Ekofisk II-utbyggingen i 1998 ble det gjort store endringer i kraftforsyningen i Ekofiskområdet. De gamle turbinene ble byttet ut med moderne lav-NOx turbiner med høyere virkningsgrad og lavere utslipp.

Bruk av varmegjenvinning fra eksosgass fra turbiner, nedstengning av fire gamle felt og omlegging av Statpipe-­rørledningen utenom Ekofisk bidrog også til at CO₂-utslippene fra Ekofiskområdet ble redusert med over en million tonn.

Siden den gang er det gjennomført flere energieffektivi­seringstiltak for å redusere utslippene enda mer. Disse omfatter:

  • Installasjon av lav-NOx turbiner og et anlegg for varmegjenvinning med dampturbin og tilhørende strømgenerator for å utnytte spillvarme fra eksosgassen fra kraftgenererende turbiner

  • Energieffektiviserende tiltak for drift av vanninjek­sjonen

  • Endret driftsfilosofi for gasseksport og drift av én gasskompressor i stedet for to når forholdene ligger til rette for det

  • Installasjon av kraftkabler mellom innretningene for å sikre mest mulig energieffektiv kraftforsyning i området.

De to kraftkablene alene bidrar med årlige utslippsreduksjoner i størrelsesorden 25 000 tonn CO₂. I løpet av 2019 blir det satt i drift enda en kabel, slik at alle installasjonene i Ekofiskområdet knyttes sammen i et kraftforsyningsnett som gir muligheter for ytterligere optimalisering. Denne siste kabelen reduserer utslippene med 900 tonn CO₂ og 165 tonn NOx pr. år.

Dagens energiproduksjon i Ekofiskområdet er basert på best tilgjengelig teknologi (BAT) som består av lav NOx-­turbiner og flere varmegjenvinningsenheter. Gjennom ­energieffektivisering og modifikasjoner er utslippene de siste ti årene redusert med 13 prosent. Totalt har dette redusert utslippene med rundt 150 000 tonn CO₂ siden 2008.

 

En graf med søyler som viser det totale utslippet og den akkumulerte utslippsreduksjonen i Ekofiskområdet fra 2008 til 2018

Figur 4.6 Totale utslipp og akkumulert utslippsreduksjon i Ekofisk-området 2008 – 2018. Kilde: ConocoPhillips.

I perioden fra 2004 til 2009 ble det faklet rundt 20 millioner Sm³ gass pr. år i Ekofiskområdet. En rekke tiltak som nedstengning av en fakkel, innføring av mål for faklingsreduksjon, re-installasjon av pilotfakkel og installasjon av fakkelgass re-kompresjon, har redusert faklingen betydelig. De siste par årene er det faklet 10-12 millioner Sm³ gass, det gir nesten en halvering sammenlignet med 2009-nivået.

 

En graf som viser hvordan mengden gass som fakles i feltene på Ekofiskområdet har forandret seg.


Figur 4.7 Mengden gass som fakles på feltene i Ekofisk-området. Kilde: ConocoPhillips.

Det arbeides med enda større reduksjoner, blant annet ved å installere en ny fakkelgasskompressor. Forventede utslipps­reduksjoner ved dette prosjektet er i størrelsesorden 27 000 tonn CO₂ pr. år. Til sammen tilsvarer dette rundt ni millioner Sm³ gass som kan selges fremfor å bli faklet.

Tilbake til rapporten