Oljedirektoratet

Faktaboks 3.5 Usikkerhet i ressursanslag

Usikkerheten uttrykker spennet av mulige ressursutfall eller resultater. Det kan beskrives på mange måter, men oftest ved hjelp av et lavt og et høyt anslag.

 OD anslår for eksempel at det er mellom 2200 og 6200 millioner Sm³ o.e. igjen å finne på norsk sokkel. Usikkerheten er beregnet med Monte Carlo-simulering (en statistisk metode). Det høye og det lave anslaget blir  beskrevet med statistiske begrep.

For uoppdagede ressurser bruker OD P95 for det lave anslaget. Dette innebærer at, basert på analysens forutsetning, vil det være 95 prosent sannsynlighet for at resultatet vil være lik eller større enn P95verdien. For det høye anslaget brukes P05, det vil si at det er fem prosent sannsynlighet for at resultatet vil være lik eller større enn P05-verdien.

Forventningsverdien er gjennomsnittsverdien. Den defineres gjerne som det aritmetiske  gjennomsnittet av alle utfallene i den statistiske fordelingen. Den er mye brukt, og har den egenskapen at forventningsverdien for ulike fordelinger blir summen av forventningene.