Oljedirektoratet

Faktaboks 3.2 Hva er en letemodell?

En letemodell er et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske faktorer opptrer sammen, slik at produserbar petroleum kan påvises (Figur 3.11).

Det er ikke en forutsetning at produksjonen må være lønnsom. Disse faktorene er:

  • Reservoarbergart; en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares.

  • Felle; en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at petroleum holdes tilbake og samles opp i reservoaret.

  • Kildebergart; skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må være moden, det vil si at temperatur og trykk er slik at petroleum faktisk blir dannet, og petroleum må kunne bevege seg fra kildebergarten til reservoarbergarten.

  • Et basseng, eller sedimentbasseng, er en innsynkning i jordskorpen der det har samlet seg tykke avsetninger (sedimenter) over geologiske tidsperioder. Et basseng kan inneholde flere letemodeller.

 

Figur som viser en prinsippskisse av letemodeller

Figur 3.11 Prinsippskisse av letemodeller.

Letemodellsannsynlighet er sannsynligheten for at det kan påvises produserbar petroleum i letemodellen. En letemodell er bekreftet når det er påvist produserbar petroleum i letemodellen.