Oljedirektoratet

4 – Produksjon

Totalt er det solgt 8 000 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.) fra norske felt. De årlige verdiene for olje og gass er vist i Figur 4‑1. De siste ti årene har det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985 – 2010 var produksjonen av olje betydelig høyere enn av gass.

Ved årsskiftet hadde 94 felt status «i produksjon» på norsk sokkel. I 2021 startet produksjonen på fem felt; Duva, Martin Linge, Solveig, Yme og Ærfugl Nord. Ingen felt stengte ned i 2021.

Det er lagt til grunn at 88 funn, som ikke ennå er besluttet, kommer i produksjon. Samlet ressursanslag er 666 MSm3 o.e. for disse, med fordelingen 54 prosent væske og 46 prosent gass.

Oljeproduksjonen antas å nå en ny topp rundt 2024-2025 på rundt 2 millioner fat per dag. Det er i overkant av 60 prosent av nivået ved årtusenskiftet. Gassalget har vært på et relativt høyt nivå de siste ti årene og forventes å ligge på dette nivået frem mot 2025.

 

Figur 4‑1 Historisk salg av olje og gass med prognose (stipla linjer) til 2026

Figur 4‑1 Historisk salg av olje og gass med prognose (stipla linjer) til 2026

 

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt, vil produksjonen fra norsk sokkel falle. Som følge av høy utbyggingsaktivitet de siste årene er det ventet at produksjonen vil øke på kort sikt. Feltene som kommer i drift, kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt. Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert. Det avhenger blant annet av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, hvilke funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut, vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt.

Historisk totalproduksjon og prognose frem til 2031, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i Figur 4‑2.

Figur 4‑2 Historisk totalproduksjon og prognose fordelt på modenhet av ressursene

Figur 4‑2 Historisk totalproduksjon og prognose fordelt på modenhet av ressursene