Oljedirektoratet

Mål for reservetilvekst av olje

KAPITTEL 2: RESSURSREGNSKAP

Oljedirektoratet (OD) har etablert en ambisjon for tilveksten av oljereserver i perioden 2014-2023 på 1 200 millioner Sm³ olje. Dette er for å sikre nødvendig fokus på reservetilvekst, og samtidig kunne følge opp utviklingen på en systematisk måte. 

Målet ble lansert i Ressursrapport 2014 og er en videreføring av en tilsvarende målsetting som ble lansert i Ressursrapport 2005. Dette er oppsummert i rapporten Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014.

Den nye ambisjonen for reservetilvekst er 50 prosent høyere enn den tidligere målsettingen. Økningen skyldes hovedsakelig en betydelig tilvekst av olje i funnporteføljen siden 2005.

Status

Figuren under viser tilvekst av oljereserver mot veksttakt i prognosen fra 2014. Arealet kalt «Felt i 2014» representerer reservetilveksten fra felt som var i drift eller ble besluttet utbygd før målet ble satt. Her har tilveksten vært som forutsatt i prognosen.

Arealet kalt «Funn før 2015» representerer oljereserver i felt som var påvist før målet ble satt og besluttet utbygd i ettertid. Figuren viser at utbyggingsbeslutningene i 2016 har gitt mindre reservetilvekst enn forutsatt.

 

imagedurg.png

Status tilvekst av oljereserver mot veksttakt i prognosen fra 2014

 

Optimistisk med tanke på måloppnåelse

Første byggetrinn på Johan Sverdrup-feltet ble besluttet i 2015. I 2016 ble det levert fem utbyggingsplaner, og basert på tall fra selskapene, antar OD at 2016-nivået vil opprettholdes de nærmeste årene. Store prosjekt som neste byggetrinn på Johan Sverdrup og utbygging av Johan Castberg vil bidra sterkt til reservetilveksten de nærmeste årene.

JohanSverdfrup-fase2utbyggingen-Statoil[1].jpg


Johan Sverdrup, fase 1 og 2 utbygging (Bilde: Statoil)

I tillegg til 991 millioner Sm³ olje som det finnes planer for å produsere, er det 863 millioner Sm³ olje i funn og felt som per i dag ikke er besluttet utvunnet. Hvis alle prosjektene konkretiseres og besluttes innen utgangen av 2023, vil total reservetilvekst i tiårs-perioden bli nærmere 1 300 millioner Sm³ olje, altså langt over målsettingen fra 2014.

reservetilvekst-prosjekt[1].jpg

Vi regner imidlertid ikke med at alle disse prosjektene blir besluttet å gjennomføre innen 2023, det gjelder særlig de minst modne og ikke-konkretiserte prosjektene. Ressursene som er konkretisert i feltprosjekt og funn representerer tilveksten som forventes besluttet innen 2023, gapet viser hva som må besluttes i tillegg.

smultring-reservertilvekst[1].jpg

Figuren viser en oppdatert status for måloppnåelse.

Ressursene er identifisert. Det går fram av ODs ressursregnskap. Det vil også bli gjort nye funn som kan besluttes utbygd innenfor måleperioden. OD er derfor optimistisk med tanke på måloppnåelse.

Over forventning på felt

Ved utgangen av 2016 har feltene bidratt med fire prosent mer enn forventet da målet ble satt. I lys av utfordringene i næringen siden våren 2014 må dette kalles en god utvikling.

Selskapene gjennomfører tiltak som øker utvinningen, beslutter nye brønner og konkretiserer nye tiltak til tross for nedgangen i oljepris. Likevel gjenstår mye arbeid. Utvinningen på feltene må øke ytterligere, og rettighetshaverne må beslutte nye tiltak for at målsettingen skal nås.

avgrensningsbronn-lundin[1].jpg

Boring av utvinningsbrønner bidrar mest til reservetilveksten (Bilde: Lundin)

Reservetilveksten på feltene utgjør 101 millioner Sm³ olje. Over halvparten av veksten kommer fra borebeslutninger. Utvikling og implementering av ny bore- og brønnteknologi må derfor ha høy prioritet.

aarsaker-tilvekst-felt[1].jpg

Hovedårsaken til reservetilvekst på felt er beslutninger om å bore flere brønner

Beslutning om å bygge ut tilleggsressurser i felt (som også krever boring av brønner) bidrar med 10 prosent. Med tilleggsressurser i felt menes forekomster som er tilknyttet feltet, men som ikke omfattes av gjeldende plan for utbygging og drift. Et eksempel er forekomstene som utgjør vestflanken av Osebergfeltet, disse ble besluttet utbygd i 2015.

Kategorien «Oppdatering av modell» bidrar med 35 prosent. I denne kategorien ligger mer tekniske endringer, som for eksempel oppdateringer av reservoarmodeller og regneforutsetninger.

Et eksempel på en slik endring er Ivar Aasen-feltet, hvor videre utforsking av feltet etter utbyggingsbeslutning viste at feltet var større enn tidligere antatt. Dette førte til at reservene økte med over 50 prosent.

 

IvarAasen-AkerBP-750x449[1].jpg

Videre utforsking av Ivar Aasen-feltet viste at feltet var større enn tidligere antatt. (Bilde: AkerBP)

 


Utbygging

Gjennomføring av store prosjekt som neste byggetrinn på Johan Sverdrup og utbygging av Johan Castberg vil bidra sterkt til reservetilveksten de nærmeste årene.

JohanCastberg-Kaare-Spanne-Statoil[1].jpg


Johan Castberg (Bilde: Statoil/Kåre Spanne)

Nye prosjekt på felt og funn vil gjøre enda mer av de gjenværende ressursene lønnsomme å produsere.