Oljedirektoratet

2. Ressursregnskap

KAPITTEL 2: Ressursregnskap 2016

Per 31.12.2016 er de totale petroleumsressursene anslått til 14 284 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e). Oljedirektoratets (ODs) ressursregnskap gir en oversikt over de forventede totale utvinnbare petroleumsressursene, inkludert uoppdagede ressurser. Ressursregnskapet bygger på data som rapporteres til OD av operatørene og direktoratets egne data.

 

ressurskake2017-norsk.svg

Store gjenværende ressurser

Solgt og levert: 6 863 millioner Sm3 oljeekvivalenter (o.e.)

Reserver: 3 009 millioner Sm3 o.e.
Reserver er olje- og gassressurser det er besluttet å utvinne.

Ressurser i felt og funn: 1 542 millioner Sm3 o.e.
Ressurser er olje- og gassressurser som er påvist og som forventes å bli utvunnet, men en beslutning om gjennomføring er ikke tatt.

Uoppdagede ressurser: 2 870 millioner Sm3 o.e.
Uoppdagede ressurser er ikke påvist og omtales  ikke i denne rapporten. Se Ressursrapport 2016 for omtale av disse ressursene.

Mulige tillegg til ressursregnskapet

Det finnes store mengder petroleum som ikke er en del av ressursregnskapet fordi de enten ikke er lønnsomme eller teknisk mulig å utvinne i dag. Ved å modne fram og ta i bruk ny teknologi, kan også deler av disse bli lønnsomme. Dette omtales her som teknisk potensial.


40 prosent økning i ressursanslaget siden 1990

Mer kunnskap og nye løsninger har økt ressursanslaget for sokkelen med 40 prosent siden 1990. Flere felt har mer enn doblet ressursene siden de første anslagene for utvinning forelå.

hist-produksjon.svg


Mål for reservetilvekst av olje

Oljedirektoratet (OD) har etablert en ambisjon for tilveksten av oljereserver i perioden 2014-2023 på 1 200 millioner Sm³ olje. Dette er for å sikre nødvendig fokus på reservetilvekst, og samtidig kunne følge opp utviklingen på en systematisk måte. 

 

 

reservetilvekstmaal-olje.jpg


 

52Igjen-vannglass