Oljedirektoratet

6. ODs rolle

Størst mulig verdi for samfunnet

Oljedirektoratet (OD) arbeider for at petroleumsressursene skal gi størst mulig verdi for samfunnet.

Den norske petroleumspolitikken legger til rette for lønnsom produksjon av olje- og gassressursene i et langsiktig perspektiv, jf. Meld St 28 (2010-2011). OD skal gjennom sin virksomhet og sine roller bidra til at regjeringens hovedmål for petroleumsnæringen realiseres (ref. Tildelingsbrev 2017).

I denne rapporten legger vi størst vekt på rollen som pådriver for å realisere alle samfunnsøkonomiske verdier fra felt og funn. OD prioriterer saker som er viktige for verdiskapingen gjennom målrettet pådriv. Vi gjør eget faglig arbeid for å kunne utfordre selskapenes vurderinger og løsningsforslag. Pådrivet gjennomføres i dialog med selskapene og gjennom rammebetingelser.


Slik jobber OD: Utfordre og prioritere

OD prioriterer saker som er viktige for verdiskapingen gjennom målrettet pådriv. Vi gjør eget faglig arbeid for å kunne utfordre selskapenes vurderinger og løsningsforslag. Pådrivet gjennomføres i dialog med selskapene og gjennom rammebetingelser.


Inntekter til staten

Petroleumsnæringen er og har vært statens desidert største inntektskilde selv de siste par årene med lave oljepriser.

Mer enn 50 år med petroleumsvirksomhet har gitt en samlet verdiskaping på om lag 13 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi*

Det utgjør omtrent fire ganger Norges samlede totale bruttonasjonalprodukt i 2016.

I tillegg til dette kommer inntektene fra leverandørindustrien og andre ringvirkninger. Den totale verdien av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi er derfor enda større.

NORSKPETROLEUM.NO: Statens inntekter fra petroleumsnæringen

* Tallet inkluderer utvinning av råolje, naturgass og rørtransport og er inflatert med KPI, ref. Nasjonalregnskapet (tabell 9). Tilknyttet leverandørindustri inngår ikke, ref. Regjeringens havstrategi s. 13.


Løsninger skal gi optimal verdi til samfunnet

velgenokkel.jpg

Rammeverket for petroleumsvirksomheten skal sikre at selskapenes mål om lønnsomhet faller sammen med myndighetenes mål om å skape størst mulig verdi for fellesskapet. I enkelte tilfeller er det behov for et pådriv fra myndighetene for å sikre gode løsninger. OD bidrar til at selskapene oppfyller norsk lov, som krever at olje- og gassressursene skal utvinnes forsvarlig og til beste for samfunnet. Les mer

astrifritsen