Oljedirektoratet

1. Forord

Ingrid Sølvberg, direktør utbygging og drift

Det er fortsatt store verdier å hente på norsk sokkel. Siden 1990 har de totale ressursene, inklusiv anslaget for uoppdagede ressurser, økt med over 40 prosent. Faktisk er det nå påvist mer ressurser enn vi forventet totalt i 1990, og det er fortsatt mye igjen å finne. For å få ut alle verdiene, må næringen samarbeide om å utnytte eksisterende infrastruktur og ta tilgjengelig teknologi i bruk.

Oljedirektoratet har en viktig rolle i å formidle fakta og kunnskap om norsk petroleumsvirksomhet. Med utgangspunkt i Oljedirektoratets unike faktagrunnlag og helhetsperspektiv, har vi utarbeidet denne rapporten som framhever norsk sokkels konkurransekraft. Den peker på de store gjenværende ressursene i funn og felt og mulighetene dette representerer for fortsatt høy verdiskaping for fellesskapet i mange tiår framover.

Langsiktig perspektiv

Ut av den nedturen vi gjennomgår, følger økt bevissthet om kostnader og mer effektiv drift. De siste par årene har Oljedirektoratet registrert en dreining av selskapsatferd mot mer kortsiktighet i beslutningsgrunnlaget. Det er likevel viktig at selskapene fortsetter å legge en langsiktig tilnærming til grunn for arbeidet sitt på norsk sokkel.

Selskapene skal tenke ut over egen utvinningstillatelse; se et større område som en helhet og samarbeide mer på tvers av lisens- og selskapsgrenser.

Store ressurser forventes produsert

Ved utgangen av 2016 bestod funnporteføljen av 77 funn. Ressursene i disse funnene er 700 millioner Sm3 o.e.. I tillegg kan nær 850 millioner Sm3 o.e. produseres gjennom økt utvinning, noe som tilsvarer den totale produksjonen fra Statfjord-feltet siden oppstarten i 1979. Dette forutsetter at selskapene tar investeringsbeslutninger for prosjekter som allerede er identifisert.

Ny teknologi kan gi ekstra volumer

På toppen av dette har Oljedirektoratet identifisert et teknisk potensial for betydelige mengder olje og gass. Dette gjelder ved bruk av såkalte avanserte metoder for økt utvinning (EOR) og muligheter for å produsere effektivt fra tette reservoar. Med dagens planer blir slik petroleum ikke produsert, men kan utvinnes ved å ta ny teknologi i bruk.

Det finnes også 145 funn der utvinning er vurdert som lite sannsynlig, men det kan ikke utelukkes at enkelte av disse kan bygges ut med endring i betingelser for infrastruktur og teknologi.

Næringen bør kjenne sin besøkelsestid. Myndighetene skal ta sin del av ansvaret gjennom sitt pådriv og følge opp selskapene for å bidra til gode beslutninger.

Dyrk fagmiljøene – ta teten

Myndighetene forventer at alle ressurser som bidrar til verdier for samfunnet blir produsert, ikke bare de «enkle fatene». Dette krever at vi opprettholder sterke fagmiljøer og utvikler og anvender ny teknologi.

Norsk petroleumsindustri har vært verdensledende innen utvikling av offshoreteknologi. Teknologiske bragder er resultatet av en petroleumsklynge som er fundert på gjensidig tillit og tett samarbeid, med ambisiøse ingeniører og visjonære ledere som har vist stor utholdenhet.

Norsk sokkel har vært et laboratorium for testing av ny teknologi. Nå må vi bli ledende på å ta i bruk teknologiene som er utviklet. Vi har et sterkt offshore teknologimiljø i Norge. La oss sikre at det blir opprettholdt også i framtiden!

 

IngridSolvberg