Oljedirektoratet

Status for stengte felt

KAPITTEL 5: AVSLUTNING

Ved inngangen til 2017 var det 80 produserende og 23 stengte felt på norsk sokkel. Oljedirektoratet (OD) venter at produksjonen fra ytterligere 10-20 felt vil bli stengt fram mot 2021. Det er hovedsakelig mindre felt med enkle utbyggingsløsninger og relativt kort produksjonsperiode som nå nærmer seg avslutning. Det ventes også at enkelte større felt som har vært lenge i drift, og som nå produserer lite, vil bli stengt innen 2021.stengt-felt-oppstart.svg

De 23 feltene som er stengt har stått for seks prosent av totalproduksjonen fram til 2016.

 

Produksjon 2011-2021

Isolert sett kan det virke dramatisk at inntil 25 prosent av feltene, som nå er i produksjon, kan bli stengt i kommende femårsperiode, men feltene har så lav produksjon at de samlet bidrar bare marginalt til totalproduksjonen.

Totalt utgjør produksjonsbidraget fra felt som er stengt eller som sannsynligvis kan bli stengt i perioden 2011 til 2021, to prosent av den samlede produksjonen i denne perioden. Til sammenligning antas det at felt der produksjonen starter i denne perioden vil stå for 14 prosent av den totale produksjonen.

prod-2011-2021.jpg

Kun to prosent av produksjonsbidraget kommer fra felt som er stengt eller som sannsynligvis kan stenge innen 2021.

 

Historisk produksjon fra stengte felt

Figuren viser petroleumsproduksjonen fra de stengte feltene. Frigg, som er det største, rangerer som det 20. største feltet på norsk sokkel.

 

prodhistorie-fra-avslutta-felt[1].jpg

Figuren viser at feltene produserer mest de første årene etter at de er satt i produksjon (Frigg og Murchison er felt på delelinjen mot Storbritannia, resursene her viser kun norsk andel).

 

Historien viser tydelig at det aller meste av produksjonen skjer i de første årene, deretter fortsetter mange felt å produsere på et betydelig lavere og avtakende nivå til produksjonen ikke lenger lønner seg og feltene stenges.

Levetiden til innretninger som ikke lenger produserer selv kan forlenges dersom de kan fungere som vertsinnretning for andre funn i området. Det er derfor viktig at alle muligheter for bruk av innretninger er utredet før de disponeres.


 

Status 14.06.2017

Olje- og energidepartementet fatter vedtak om disponering og fastsetter frist for gjennomføring av vedtaket.

Når en innretning stenger, skal produksjonen avsluttes, brønner skal plugges og innretningen klargjøres for disponering. Deretter blir innretningen fjernet i et eller flere trinn.

I noen tilfeller må deler av innretningen etterlates på stedet etter forutgående rensing og merking. Store og omfattende disponeringsprosjekter gjennomføres over flere år.

Felt Status Disponeringsfrist
Albuskjell Fjernet  
Cod Fjernet  
Edda Fjernet  
Frigg Fjernet  
Frøy Fjernet  
Glitne Nedstengt (FPSO fjernet) 2018
Huldra Nedstengt 2021
Jette Nedstengt 2019
Jotun Nedstengt

Jotun A 2023

Jotun B 2019

Lille-Frigg Fjernet  
Mime Fjernet  
Nordøst-Frigg Fjernet  
Odin Fjernet  
Tommeliten Gamma Fjernet  
Varg Nedstengt (FPSO fjernet) 2021
Vest Ekofisk Fjernet  
Volve  Nedstengt 2018
Tor Nedstengt

 Tor 2/4 E 2022

Yme Delvis fjernet  
Yttergryta Nedstengt Vil behandles sammen med hovedfeltet (Åsgard)
Øst-Frigg Fjernet  

Murchison og 33/9-6 Delta er ikke med i oversikten over. Murchison er bygd ut på britisk sektor, og 33/9-6 Delta et funn med prøveutvinning som nå er stengt ned.