Oljedirektoratet

Regelverket for avslutning og disponering

KAPITTEL 5: AVSLUTNING

Avslutning av petroleumsvirksomhet og disponering av innretninger er regulert i petroleumslovens kapittel 5, som handler om krav til avslutningsplan og gir regler for melding om opphør, konsekvensutredning, vedtak om disponering, ansvar, heftelser og statlig overtakelse.

Avslutningsplanen skal beskrive fremtidige anvendelsesområder for en innretning og gi myndighetene grunnlag for å fatte vedtak om disponering. En avslutningsplan skal ikke være gjenstand for godkjennelse og planens forslag til disponeringsløsning er ikke bindende for myndighetene.

Krav til disponering følger også av vedtak i Oslo- og Paris-konvensjonen (OSPAR) som trådte i kraft i 1999. Dette legger føringer for hvilke disponeringsalternativer som er akseptable for ulike typer innretninger til havs. Dermed må følgende installasjoner eller deler av installasjoner fraktes til land for resirkulering eller annen disponering:

  • Undervannsinstallasjoner, altså produksjonsanlegg på havbunnen
  • Flytende stålinstallasjoner
  • Små, faste stålinstallasjoner (installasjoner med understellsvekt på mindre enn 10.000 tonn)
  • Øverste del av store, faste stålinstallasjoner (dekksanlegg og den delen av understellet som er over pæleverket på installasjoner som har en understellsvekt på mer enn 10.000 tonn)
  • Dekksanlegg på betonginstallasjoner

Det kan gjøres unntak for:

  • Nederste del av store, faste stålinstallasjoner (understellsvekt på mer enn 10.000 tonn) utplassert før februar 1999
  • Understell på betonginstallasjoner og ankerfundament av betong
  • Enhver annen installasjon når uvanlige eller uforutsette omstendigheter som skyldes skade på konstruksjonen eller forringelse, eller andre årsaker som innebærer tilsvarende vanskeligheter påvises.

OSPAR-vedtaket omfatter ikke rørledninger, deler av innretninger som befinner seg under havbunnen eller ankerfundament i betong som ikke er til hinder for fiskeriene. Regelverket for disponering av rørledninger er nærmere omtalt i St.meld. nr. 49 (1999-2000).

I tillegg til reglene i OSPAR-konvensjonen, fins også de internasjonale retningslinjene til International Maritime Organization (IMO). IMO-retningslinjene (MSC/Circ. 490, 4 May 1988) er veiledende og er i første rekke ment å ivareta hensynet til skipsfarten.

Disponeringsforpliktelser og ansvarsforhold

Rettighetshaver og eier er forpliktet til å sørge for at vedtak om disponering blir gjennomført, med mindre Olje- og energidepartementet bestemmer noe annet. Tilsvarende gjelder ansvar ved skade eller ulempe som voldes forsettlig eller uaktsomt i forbindelse med disponering av innretningen eller gjennomføring av vedtaket. Det gjelder også framtidig ansvar der disponeringsvedtaket innebærer at innretningen skal etterlates på feltet. Ansvaret gjelder uavhengig av om utvinningstillatelsen eller tillatelsen til anlegg og drift er utløpt.

Petroleumsloven § 10-8 fastslår at rettighetshaverne er solidarisk ansvarlige overfor staten for økonomiske forpliktelser som følger av petroleumsvirksomhet i henhold til tillatelsen. Dette gjelder også de kostnader som er forbundet med gjennomføringen av disponering. Solidaransvaret innebærer at den enkelte rettighetshaver i interessentskapet er ansvarlig for å dekke sin forholdsmessige andel av disponeringskostnadene. Overfor staten er hver enkelt rettighetshaver ansvarlig for hele beløpet. Dersom en rettighetshaver misligholder sin del, blir de øvrige derfor subsidiært ansvarlige for å dekke hans forholdsmessige andel av kostnadene.

Dersom hele eller deler av en tillatelse overdras, vil den som overdrar sin rettighetsandel være subsidiært økonomisk ansvarlig overfor både de øvrige rettighetshaverne og staten for kostnadene ved gjennomføring av disponeringsvedtaket. Det vil kort sagt si at ansvaret inntrer dersom ny rettighetshaver misligholder sin betalingsforpliktelse knyttet til gjennomføring av disponeringsvedtaket.

Departementet har påpekt at det på dette punktet ikke bør være forskjell på om det er en andel eller et helt rettighetshaverselskap som selges. Departementet har varslet at det i forbindelse med samtykkebehandlingen av overdragelser av rettighetshaverselskap med felt i drift vil vurdere om det skal fastsettes vilkår knyttet til morselskapets subsidiære ansvar for disponeringskostnader.

Forpliktelsene består ved senere overdragelser av andelen eller deler av denne. Krav skal da først rettes mot det selskapet som sist overdro andelen. Ansvaret beregnes på grunnlag av størrelsen på den overdratte andelen, og er begrenset til kostnader knyttet til innretninger som eksisterte på overdragelsestidspunktet.

Mer om informasjon om forpliktelser og ansvar kan finnes i petroleumsloven §§ 5-3, 5-4 og 10-8 samt petroleumsforskriften § 45a. I tillegg gjelder erstatningsreglene i lovens kapittel 7 og 8.


Det er tydelig regelverk og ansvarsfordeling i Norge.

St.prp. nr. 8 (1998-99):
Beslutning om disponering av utrangerte offshore installasjoner (pdf)

St.prp. nr. 8 (1998-99):
Beslutning om disponering av utrangerte offshore installasjoner – vedlegg (pdf)

St.meld. nr. 47 (1999-2000):
Disponering av utrangerte rørledninger og kabler på norsk kontinentalsokkel

Regelverk i forbindelse med disponering av betonginnretninger

Petroleumsloven kap. 5

Petroleumsforskrift kap. 6