Oljedirektoratet

5. Avslutning

SNU ALLE STEINER

Stengning av felt og innretninger er en naturlig del av petroleumsvirksomheten. Før produksjonen avsluttes, er det viktig at alle tiltak som kan gi lønnsom produksjon er vurdert.

Selv om kontinuerlig teknologi-, feltutvikling og oppkobling av nye funn bidrar til økt levetid for mange felt, vil man til slutt nå et punkt der kostnadene ved fortsatt produksjon er høyere enn inntektene fra feltets egenproduksjon og produksjonen fra eventuelle tilknyttede felt. Da vil det besluttes å stenge ned produksjonen og starte arbeidet med disponering av innretningene. Det er vanskelig å anslå presise nedstengningstidspunkt for de ulike feltene og innretningene ettersom dette vil avhenge av flere faktorer. Slike faktorer kan være olje- og gasspriser, forventet produksjonsutvikling, forbedrede produksjonsteknikker, drifts- og vedlikeholdskostnader og installasjonenes tekniske tilstand og levetid. I tillegg til usikkerhet for nedstengningstidspunktet kan tidspunkt for oppstart og varighet av selve avviklingsprosjektet være usikkert.

Felt som er stengt eller kan stenge innen fem år

I løpet av den kommende femårsperioden kan inntil 25 prosent av feltene som nå er i drift bli stengt. Dette kan virke dramatisk, men de aktuelle feltene har så lav produksjon at det har lite å si for den totale produksjonen på sokkelen. Ved utgangen av 2016 er 23 felt på norsk sokkel stengt. Produksjonen fra disse feltene har bidratt med seks prosent av totalproduksjonen. Se status

stengt-felt-oppstart.svg


Endrede forutsetninger påvirker levetiden

Når Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene, har rettighetshaverne planlagt hvordan og hvor lenge feltet skal produsere. Dette er basert på kunnskap og data på innleveringstidspunktet. På noen felt har det vist seg at de tidlige estimatene var for optimistiske, men som oftest lever felt lenger og produserer mer enn antatt.

 

stengt-felt-PUD-1024x402.png


Kostnader knyttet til avslutning

De siste fem årene var de totale nedstengningskostnadene 32,5 milliarder 2016-kroner, og disponeringskostnadene 8,5 milliarder 2016-kroner. Kostnadene er isolert sett store, men sammenlignet med kostnadene til leting, utbygging og drift og inntektene fra feltene, er de relativt små.

skjering-mindre.jpg


Plugging av brønner

Alle brønner som bores på norsk sokkel skal plugges når produksjon/injeksjon har opphørt. Også letebrønner skal plugges. Oljedirektoratet har estimert at det skal plugges om lag 40-50 brønner per år de nærmeste årene.


Regelverk for avslutning og disponering

Avslutning av petroleumsvirksomhet og disponering av innretninger er regulert i petroleumslovens kapittel 5. Den fastsetter krav til avslutningsplan og regler for melding om opphør, vedtak om disponering, ansvar, heftelser og statlig overtakelse.


 

Frigg-1_425