Oljedirektoratet

4. Utvinning

MYE Å TA FATT I

Samordnede løsninger, bruk av ny teknologi og erfaringsutveksling mellom aktørene, vil bidra til økt verdi for nye prosjekt på felt og funn.

Aktørene i petroleumsnæringen har i mange år arbeidet godt med å påvise ressurser og finne løsninger som sikrer at ressursene kan produseres.

Boring av utvinningsbrønner

Det viktigste tiltaket for å sikre produksjonen på felt er å bore utvinningsbrønner. Testing og bruk av ny bore- og brønnteknologi kan bidra til reservetilveksten ved at mer utfordrende boremål blir nådd.

prosjekt-okt-utvinning-olje.svg

Samordning og områdeløsninger

De fleste funn blir bygd ut med havbunnsinnretninger og innfasing til eksisterende innretning. Godt samarbeid på tvers av utvinningstillatelser kan på denne måten redusere de samlede utbyggingskostnadene i et område, og i tillegg gjøre det mulig å øke utvinningen på vertsfeltet.


Prosjekt på felt skaper store verdier

De totale utvinnbare ressursene i prosjekt på felt er estimert til 845 millioner Sm³ oljeekvivalenter. Det gjennomføres og planlegges mange prosjekt på felt som vil gi betydelig reservetilvekst. For å opprettholde verdiskapingen er det viktig at det kontinuerlig identifiseres og modnes prosjekt.


Store muligheter i funn

Det var ved årsskiftet 77 funn på norsk sokkel, med totale utvinnbare ressurser estimert til 697,5 millioner Sm³ oljeekvivalenter. Flere av funnene er forholdsvis små og er derfor avhengige av eksisterende felt eller samordnete løsninger for å bli utbygd. Selskapene har de siste årene arbeidet godt med å forbedre sine utbyggingsplaner og –konsepter.


Reduserte kostnader

Selskapene har de de siste tre-fire årene gjort et godt arbeid med å redusere investeringskostnadene både i utbyggingsprosjekt og til drift av felt.

Selv om det var nødvendig med tiltak for å begrense kostnadene, er det viktig å passe på at tiltakene ikke får uheldige konsekvenser for langsiktig verdiskaping.

 


Utvikle og ta i bruk ny teknologi

Siden starten har norsk sokkel vært et laboratorium for utvikling av ny teknologi. Dessverre er det mange gode ideer som ikke kommer lenger enn til laboratorietesting. Etter hvert som feltene blir eldre, haster det å videreutvikle kostnadseffektive løsninger som gjør det mulig å utvinne gjenværende ressurser. Utvikling av ny bore- og brønnteknologi er et viktig tiltak som bør prioriteres.


Flere aktører på sokkelen

Fram til årtusenskiftet var aktiviteten på sokkelen dominert av store oljeselskaper. Ved utgangen av 2016 var 46 rettighetshavere representert i 523 aktive utvinningstillatelser. Flere selskap bygger ut for første gang på norsk sokkel. Det er viktig med god erfaringsoverføring mellom nye og mer etablerte aktører på sokkelen.

Kart-brettet-kunst-norsk-sokkel