Oljedirektoratet

Avansert brønnkomplettering

KAPITTEL 4: UTVINNING

Avansert brønnkomplettering er en teknologi som har vært brukt i mange år. Troll og Snorre er eksempel på felt som har tatt i bruk sonekontroll for å øke utvinningen. Denne teknologien kan ha betydelig potensiale på flere felt.

Avansert brønnkomplettering er en løsning som inkluderer utstyr som gjør at innstrømning til brønnen kan styres langs brønnbanen, uten å bruke verktøy som kjøres inn i brønnene.

Også injeksjonsbrønner kan ha avansert komplettering, ved at injeksjon i brønnene styres ved hjelp av installert utstyr. Styring av injeksjon eller produksjon langs en brønnbane, blir også referert til som sonekontroll. Sonekontroll i en avansert brønn foregår ved bruk av fjernopererte ventiler fra en innretning eller med autonome systemer som detekterer en verdi som trigger en operasjon.

Sonekontroll med bruk av ventiler

Den enkleste formen for sonekontroll uten bruk av intervensjon kan være ventiler som er installert i en sandskjerm i reservoaret. Disse ventilene vil utjevne trykkfallet langs brønnbanen og utsette og redusere koningseffekter av vann og/eller gass inn til brønnen. Dette er blitt en standardløsning for mange horisontale brønner på norsk sokkel og regnes ikke lenger som en avansert løsning.

Videreutvikling av denne type utstyr har ført til mulighet for automatisk struping og stenging av ventilene basert på væsketype som strømmer (AICV= Autonomous Inflow Control Valve).

En mer avansert kompletteringsløsning vil være ventiler plassert ved forskjellige soner i reservoaret som kan åpnes og stenges fra overflaten ved bruk av hydraulikk eller strøm. Denne typen komplettering vil vanligvis også ha trykk- og temperaturovervåkning av hver sone. Dette gir verdifull informasjon for operasjon av ventilene og dermed optimal reservoarstyring.

Ventiler som er styrt fra overflaten vil også være nyttige ved for eksempel stimulering og/eller opprensking av dedikerte soner.

En viktig forutsetning for at alle typer av sonekontroll ved avanserte brønnkompletteringer skal fungere, er at sonene som skal styres er isolert fra hverandre, enten ved pakninger eller sement.

Standard på Troll-feltet

Troll er et av feltene på norsk sokkel der avanserte brønner er blitt standard. I tillegg til at det bores flergrensbrønner med mulighet for kontroll av hver gren, har de fleste grenene en form for avansert komplettering gjennom reservoaret.

Snorre er et annet felt der det har vært utstrakt bruk av sonekontroll gjennom overflatestyrte nedihullsventiler for stenging av vann og gass i høypermeable soner. Studier viser at reservene på Snorre kan øke betydelig dersom systemene fungerer i henhold til intensjonen.