Oljedirektoratet

Boring og komplettering i tette reservoar

KAPITTEL 4: UTVINNING

«Tette reservoar» har svært dårlige gjennomstrømningsegenskaper (lav permeabilitet). Reservoaret er tett og eller inhomogent med barrierer for gjennomstrømning. For å produsere fra slike reservoar, trengs det spesiell brønnteknologi. Det er derfor viktig at teknologi som kan bidra til effektive brønner i tette reservoar tas i bruk og videreutvikles. Ny og forbedret teknologi og kostnadsreduksjoner vil være viktig for å kunne produsere olje og gass fra disse reservoarene.

LES MER: Stort potensial i tette reservoar

Eksempel 1: Frakturering

Hydraulisk oppsprekking eller frakturering er en aktuell teknologi som lenge har vært i bruk, og som i de siste årene er mye benyttet i tette reservoar. Metoden går ut på å sprekke opp reservoarbergarten og holde denne sprekken åpen ved å fylle den med sand. Dette blir gjort for å for å skape et større reservoareksponeringsareal i brønnen. Olje og gass kan da lettere strømme inn i brønnen, og produksjonspotensialet fra brønnen øker. For å genere sprekker og holde disse åpne, pumpes det inn vann, sand og kjemikalier, hovedsakelig fortykningsmiddel fra matvareindustrien.

En ulempe ved frakturering kan være at det er vanskelig å kontrollere lengde og utbredelse av sprekkene som dannes. Det kan også være utfordrende å lage sprekker vertikalt gjennom bergarter med varierende egenskaper.

Eksempel 2: Tynne rør

I en alternativ teknologi med samme mål om økt reservoareksponeringsareal benytter tynne rør som bores eller spyles ut fra stålrørene i brønnen. De tynne rørene stikker ut fra brønnen og gjør at olje og gass lett kan strømme langs det tynne røret og inn brønnen. En av fordelene med denne teknologien, er at lengden på de tynne rørene, og dermed «sprekken», er kjent. Denne teknologien gjør det også enklere å bore gjennom lag med varierende styrke.

En ulempe kan være begrenset lenge på de tynne rørene og mindre totalt reservoareksponeringsareal enn ved frakturering.

Åsgard-feltet har som eneste felt på norsk sokkel prøvd ut den norske teknologien «Fishbone» i de tette sonene på Smørbukk Sør.