Oljedirektoratet

Reduserte kostnader

KAPITTEL 4: UTVINNING

Størsteparten av det siste tiåret har vært preget av høy oljepris. Særlig fra 2011 til midten av 2014 var prisen stabil og høy i et historisk perspektiv. I denne perioden prioriterte selskapene å sikre tilgang til nye ressurser, både gjennom leting og ved kjøp av andeler. Ressursene hadde ofte en høy kostnad. 

Høye kostnader og store investeringer i nye feltutbygginger og på felt i drift medførte at en rekke selskaper hadde svak kontantstrøm, også i perioden med høy oljepris. Det påfølgende prisfallet fra 2014 forsterket denne tendensen.

oljepris-USD-1.jpg

Fallet i oljepris fra midten av 2014 forsterket behovet for å redusere kostnadene. Kilde: IEA

Kostnadsreduserende tiltak

Petroleumsnæringen har satt i verk en rekke tiltak for å redusere kostnadsnivået. Enklere løsninger og mer effektiv gjennomføring er to tiltak som har gitt store utslag. I tillegg kommer virkningene av lavere leverandørpriser.

Lavere kostnader reflekteres både i lavere investeringer i nye prosjekt, i reduserte kostnader på utvinningsbrønner på felt i drift og i reduserte drifts- og letekostnader.


Investeringskostnader på sju prosjekt

En grov indikator for utviklingen i kostnadsnivået kommer frem ved å sammenligne utbyggingskostnader for et utvalg på sju feltutbyggingsprosjekt.

prosjektkostnader-redusert.jpg

Fra høsten 2014 til høsten 2016 ble kostnadsanslagene halvert

I 2014 var operatørselskapenes anslag over samlede investeringer for disse prosjektene i underkant av 220 milliarder kroner. Høsten 2016 var dette redusert til 110 milliarder, altså en halvpart av det opprinnelige anslaget. Utvinnbare ressurser i prosjektene er tilnærmet uforandret. Størst er reduksjonen for nye innretninger og utvinningsbrønner. Anslaget for gjennomsnittlig brønnkostnad er omtrent halvert fra 2014 til 2016.

Kostnadsreduksjonene har stor betydning for prosjektenes lønnsomhet. For de sju prosjektene er balanseprisen redusert til under 40 USD, for noen under 30. For enkelte prosjekt innebærer dette mer enn en halvering av prosjektets balansepris.

De sju prosjektene som inngår er: Johan Sverdrup fase II, Johan Castberg, Utgard, Oda, Trestakk, Dvalin og Bauge. Med unntak av Johan Castberg, som har rapportert en utbyggingsløsning med produksjonsskip (FPSO), og Johan Sverdrup fase II, som har rapportert en utbyggingsløsning med en bunnfast innretning, er de øvrige havbunnsutbygginger. Felles for alle disse prosjektene er at utbyggingskonseptet ikke er endret fra 2014 til 2016.

 


 

Kostnadsreduserende tiltak bidrar til lønnsomhet på kort sikt. Det er viktig at tiltakene som gjennomføres også bidrar til langsiktig verdiskaping.

For OD er det viktig at alle alternativer blir utredet, og at det velges løsninger som har fleksibilitet til å ivareta framtidige muligheter. OD ønsker at alle prosjekter som skaper samfunnsøkonomisk verdi skal gjennomføres. Investeringsbeslutninger bør tas på bakgrunn av beslutningskriterier som reflekterer prosjektenes bidrag til verdiskaping.

Investering i perioder med lav aktivitet i næringen bidrar til kontinuitet av kompetanse og kapasitet. Dette vil styrke forutsetningene for å håndtere en senere konjunkturoppgang.