Oljedirektoratet

Forskning og utvikling

KAPITTEL 4: UTVINNING

Den norske modellen med deling av kunnskap og informasjon mellom ulike aktører har vært, og vil være, et viktig bidrag til nyskaping i petroleumsnæringen. 

Oljedirektoratets ressursoversikt viser at det er store gjenværende ressurser og et solid potensial for fortsatt verdiskaping. Det krever fortsatt høy innsats for at all kompetanse og kapasitet som er bygd opp blir utnyttet fullt ut fremover.


Oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innenfor området energi investerte næringslivet i forskning og utvikling for vel 6 milliarder kroner i 2015, og av dette er 70 prosent rettet mot petroleumsvirksomhet. Totalt investerte næringslivet i forskning og utvikling (FoU) for 27,8 milliarder kroner i 2015, en økning på 12 prosent fra 2014. Med dette stod næringslivet for nær halvparten av de 60,3 milliardene som ble brukt på FoU i Norge i 2015.


Verdensledende forskningsmiljø

Norge har bygd opp en petroleumsindustri med verdensledende miljøer i forskning og teknologiutvikling. Mange gode ideer kommer imidlertid ikke lenger enn til uttesting i laboratoriet. Noen av disse har en betydelig mulighet for suksess, men det krever fullskala testing eller testing på et felt under reelle betingelser.

Rettighetshaverne på norsk sokkel må fortsette å ta et ansvar for å teste ut og ta i bruk ny teknologi, både ved utbygging av nye felt og på felt som er i drift. Rettighetshavere med ansvar for større utbyggingsprosjekter, bør ha et særlig fokus på dette. Det innebærer også en vilje til å tenke alternativt rundt risiko i favør av et mulig framtidig potensial.

Koordinering sikrer prioritering og helhet

forskningsorganisering-2.svg

OD driver ikke selv med teknologiutvikling, men sitter i styret i følgende statlige fora og programmer: OG21, Petromaks2, Demo 2000 og FORCE.

 

Olje og gass i det 21. århundre (OG21)

OG21 utvikler Norges nasjonale teknologistrategi for petroleumsnæringen og ledes av Olje- og energidepartementet. OG21 har fire ulike arbeidsgrupper hvor behovet for forskning og utvikling kan synliggjøres og forankres:

  1. Miljø og energi
  2. Leting og økt utvinning
  3. Boring og intervensjon
  4. Produksjon, prosessering og transport

I dette forumet som består av representanter for petroleumsnæringen, akademia og myndigheter legges det en strategi for prioritering av offentlige satsing innen forskning og utvikling i petroleumsindustrien. OG21 fornyer sin strategi hvert femte år, sist var i november 2016.

Strategi
OG21 oppfordrer private og offentlige aktører til å benytte OG21-strategien i sine prioriteringer. OG21-strategien beskriver en felles nasjonal innsats for å styrke forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av teknologi som kan løse utfordringer for petroleumsindustrien i Norge.

Oljedirektoratet deltar i OG21-styret og i fire ulike arbeidsgrupper hvor behovet for forskning og utvikling kan synliggjøres og forankres. Det er stor oppmerksomhet rundt betydningen av å implementere ny teknologi.

LES MER: OG21.no

Petromaks 2 og Demo 2000

Offentlig finansiering av petroleumsforskningen er i hovedsak organisert gjennom forskningsprogrammene Petromaks 2 og Demo 2000 i Norges forskningsråd. Disse programmene bidrar til å realisere målene i OG21-strategien.

Petromaks 2 er et langsiktig program som driver grunnforskning og anvendt forskning. Demo 2000 har som oppgave å kvalifisere ny teknologi som kan bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

OD er representert i styrene for både Petromaks 2 og Demo 2000, og kan gjennom kunnskap om norsk sokkel, bidra til at forskningsmidler benyttes der utfordringene og potensialet er størst. Midlene som tildeles skal bidra til å forsterke næringslivets egen satsing på å utvikle ny teknologi, og gå til videreutvikling av prosjekter som er relevante for verdiskaping på norsk sokkel.

OD har også observatørroller i de nasjonale petrosentrene. Dette er ‘Det Nasjonale IOR-senteret’ som ligger i Stavanger, og ‘Arktisk senter’ (ARCEx) i Tromsø. Sentrene får tildelt midler fra Forskningsrådet.

FORCE

FORCE er et samarbeidsforum for olje- og gassindustrien og norske myndigheter. Formålet er økt utvinning av olje og gass gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av utvinningstillatelser og selskaper. FORCE skal bidra til økt forståelse for reservoargeologi og utvikling og kvalifisering av metoder for leting.

Syv nettverksgrupper er etablert i FORCE, disse sørger for gjennomføring av prosjekter som identifiseres i forumet, og samarbeid om piloter.

I 2016 var 49 oljeselskaper medlemmer i FORCE. Det ble arrangert totalt 19 seminarer og arbeidsmøter med temaer innen leting, reservoar og økt utvinning rettet mot norsk sokkel. I alt deltok nærmere 1 600 personer på arrangementene.

Force[1].png

Seminaret «Uncertainty handling in static-dynamic modelling workflows» er et eksempel på arrangement nettverksgruppen «Integrated Reservoir modelling» har invitert til (Bilde: Repsol Norge AS)

I tillegg til å være en aktiv deltaker i tekniske komiteer og nettverksgrupper har OD sekretariatsfunksjonen i FORCE.

LES MER: Force.org

 

teknologi-statoil-1[1].jpg

En Trollbrønn ville dekket hele Manhatten i New York (Illustrasjon: Statoil)

Statusrapport

Operatørene gir sine vurderinger og planer for testing og bruk av ny teknologi til Oljedirektoratet gjennom «Årlig Statusrapport for felt i drift».

Innen bore- og brønnteknologi rapporteres det for eksempel om løsninger som er utviklet og tatt i bruk for mer kostnadseffektiv boring i reservoar med utfordrende trykkdifferanse.

I 2016 ble det imidlertid i mindre grad rapportert om ny teknologi som kan gi tilgang til vanskelige ressurser, økt rekkevidde osv. Etter hvert som feltene blir eldre, haster det å videreutvikle kostnadseffektive løsninger som kan opprettholde og muliggjøre utvinning av gjenværende lønnsomme ressurser.

Utvikling og implementering av ny bore- og brønnteknologi må ha høy prioritet, som et viktig tiltak for reservetilvekst på felt. Et godt eksempel på ny teknologi innen dette området, som har blitt kvalifisert og tatt i bruk, er ventiler for produksjonsoptimalisering og sonekontroll på Trollfeltet.

Sammen med boring av flergrensbrønner har dette gitt grunnlag for økt utvinning på feltet. Erfaringene har også bidratt til videreutvikling av teknologier for ytterligere optimalisering av utvinning.

SE OGSÅ: Flere aktuelle nye boreteknologier