Oljedirektoratet

Dynamisk funnportefølje

KAPITTEL 4: UTVINNING

Ulike vurderinger fører til at funn kan komme inn og gå ut av funnporteføljen: Ved inngangen av 2016 bestod funnporteføljen av 90 utbyggingsprosjekt. Ved utgangen  av 2016 var dette tallet 77, til tross for at det i løpet av 2016 ble gjort 18 nye funn.

Når en undersøkelsesbrønn påviser bevegelige hydrokarboner i undergrunnen, er det gjort et funn. Hydrokarboner kan ha blitt påvist i flere ulike formasjoner eller forekomster, men det regnes fortsatt som ett funn.

Fig4.png

Kategorier i grønt viser økning og rødt viser reduksjon i antallet funn siden ressursregnskapet pr 31.12.2015.

Slik forklares endringene:

  • To av de nye funnene i porteføljen er gjort før 2016, og utbygging ble tidligere ansett som lite sannsynlig. Det pågår utredninger for mulig utvikling av funnene, og en utbygging anses derfor som mer sannsynlig enn tidligere.
  • Seks av funnene er inkludert i innleverte utbyggingsplaner eller søknad om PUD-fritak i 2016.
  • Ti funn er inkludert i andre funn (ytterligere leteaktivitet og utredninger av alternative utbyggingsløsninger har medført at flere funn slås sammen til en utbygging) Det største bidraget i denne oversikten kommer fra en mulig felles utbygging av flere funn sør for Oseberg Sør i Krafla-området i Nordsjøen. Tidligere var dette representert ved fire utbygginger, men i 2016 ble det gjort fem nye funn i dette området, og alle ni er nå samlet i en felles utbygging.
  • Ressursene i fire av funnene er flyttet og inngår i ressursgrunnlaget for ulike felt. Tre av disse er besluttet utbygd (ett er satt i produksjon allerede).
  • Dersom det ikke er mulig å utvikle en lønnsom utbyggingsløsning, blir funnet klassifisert som lite sannsynlig for utvikling. 13 av funnene der utvinning var ansett som sannsynlig, eller som ikke var evaluert i ODs ressursregnskap for 2015, hører til i denne kategorien. I tillegg er ett av funnene som ble gjort i 2016 ansett som lite sannsynlig for utvinning.

Mange av funnene hvor utvinning er lite sannsynlig ligger i tilbakelevert areal. Gjennom nye tildelinger av areal, får nye rettighetshavere mulighet til å vurdere funnene for utbygging på nytt dersom forholdene endrer seg, kan de bygges ut senere.