Oljedirektoratet

Endringer i levetid

KAPITTEL 5: AVSLUTNING

Felt lever betydelig lenger enn opprinnelig planlagt, og kapasitet på felt og i infrastruktur må utnyttes på en effektiv måte. Median for forventet levetid ut over levetid i plan for utbygging og drift (PUD) for alle felt i produksjon er ni år, med et gjennomsnitt på nesten 12 år. 

Det er flere forhold som kan bidra til forlenget levetid for et felt:

  • Det tar lenger tid å produsere ressursene enn estimert
  • Endret ressursgrunnlag
  • Tiltak for å øke utvinningen
  • Innfasing av olje og gass fra andre felt

Når rettighetshaverne leverer sine planer for utbygging og drift av felt, anslår de også hvor lenge feltet kommer til å produsere. Sluttdatoen kan imidlertid framskyndes eller utsettes etter som forutsetningene endres i løpet av feltets levetid. Enkelte felt stenger tidligere enn planlagt. Hovedårsaken er at produksjonsutviklingen har vært dårligere enn antatt.

stengt-felt-PUD[1].png

Gjennomsnittlig levetid for de feltene som nå er stengt, var litt over to år lenger enn ventet ved innlevering av PUD.

Det haster med å kartlegge og lete etter ressurser rundt infrastruktur der produksjonen skal avsluttes i nær fremtid. Kanskje kan denne infrastrukturen nyttes til innfasing av nye funn i området og slik bidra til økt verdiskaping.

De fleste funn blir bygd ut med havbunnsinnretninger og innfasing til eksisterende innretning. Dette reduserer de samlede utbyggingskostnadene i et område og gjøre flere små funn lønnsomme å bygge ut. I tillegg kan det gjøre det mulig å øke utvinningen på vertsfeltet.


Varg sluttet å produsere mange år etter det som var antatt i opprinnelig plan for utbygging og drift (PUD)

Varg-norskpetroleum[1].jpg

En avslutningsplan for Varg-feltet ble behandlet av myndighetene i 2001. Planen var da å produsere til sommeren 2002, men tiltak som ble gjennomført på feltet forlenget levetiden. En ny avslutningsplan ble levert til myndighetene i 2015. Varg sluttet å produsere i juni 2016 og produksjonsskipet har forlatt feltet. Det pågår permanent plugging av brønner, og disponeringsarbeidet er ventet ferdigstilt i slutten av 2021.