Oljedirektoratet

Et fagdirektorat som skal utfordre næringen

ODs ROLLE

Oljedirektoratet (OD) har omfattende informasjon om den norske petroleumsvirksomheten. Det er viktig å prioritere sakene der OD kan bidra mest til økt verdiskaping.

Dette gjelder typisk i tilfeller der det er behov for et pådriv for å sikre gode samfunnsøkonomiske løsninger. Som en del av pådrivet i prioriterte saker har OD jevnlige møter med rettighetshaverne. OD etterspør også tilleggsinformasjon og studier.

For å kunne ta en aktiv rolle i diskusjoner om utbyggingsløsninger, dreneringsstrategier og alternative tiltak for økt utvinning, må OD være i stand til å forstå selskapenes beslutningsgrunnlag, og eventuelt utfordre dette ut fra et risiko- og lønnsomhetsperspektiv. Ved å foreta eget faglig arbeid med blant annet geologiske modeller og reservoarsimulering kan OD utfordre selskapenes vurderinger av ressurspotensialet.

I en utbyggingsfase kan det finnes relevante løsninger som ikke identifiseres eller vurderes av rettighetshavere.

Selskapenes økonomiske beregninger kan peke på andre løsninger enn den som gir størst samlet verdi. Det kan finnes virkninger som ikke fanges opp av selskapenes lønnsomhetsvurdering, men som likevel påvirker samlet verdiskaping på sokkelen. Dette kan blant annet gjelde dersom en beslutning i en utvinningstillatelse har konsekvenser for andre utvinningstillatelser.

Tenke helhetlig og langsiktig

Det kan være krevende å forstå hvilke konsekvenser et prosjekt har for samlet verdiskaping på sokkelen. Slike vurderinger gir likevel et nødvendig grunnlag for verdiskapende ressursforvaltning.

Område- og sokkelvurderinger er en viktig del av ODs ansvar. OD har tilgang til informasjon fra alle utvinningstillatelser. Dette gir gode forutsetninger for å identifisere gevinster ved samordning av petroleumsaktiviteter.

OD har et langsiktig perspektiv på olje- og gassvirksomheten, og er derfor en pådriver for løsninger som sikrer verdiskaping og fleksibilitet for framtiden.

Virkemidler

Norsk petroleumsvirksomhet forvaltes gjennom rammebetingelser og ved at ulike milepæler krever myndighetens godkjennelse, tillatelse eller samtykke. En betydelig del av forvaltningen utøves i praksis gjennom dialog og ikke gjennom lovfestede virkemidler.

Les mer om virkemidler

ODs ulike roller

OD har ulike roller overfor ulike interessenter. I tillegg til å følge opp aktiviteten i felt og funn på norsk sokkel, veiledes petroleumsnæringen i det norske regelverket. Overfor OED er OD rådgiver innenfor ressursforvaltning.

ODsroller-750x449.jpg

ODs roller overfor OED, næringen, samfunnet og andre myndighetsorgan

 

Mot andre myndighetsorgan representerer OD sektormyndigheten og deltar i den forbindelse i ulike fora. OD har et nasjonalt ansvar for data fra norsk kontinentalsokkel. OD sine data, oversikt og analyser utgjør et viktig faktagrunnlag for næringen, samt politiske beslutningstakere og andre samfunnsaktører.

ODs faktaformidling foregår på en rekke plattformer. Faktasidene og faktakartene på ODs faktasider inneholder omfattende sokkeldata. 

I samarbeid med Olje- og energidepartementet har OD også etablert nettstedet norskpetroleum.no, som en ytterligere kilde til informasjon om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel.

ODs faktaformidling tar også form av presentasjoner og innlegg i ulike fora, og gjennom jevnlige publikasjoner.