Oljedirektoratet

Samfunnsøkonomiske løsninger

ODs rolle

Rammer og regelverk for ressursforvaltningen på norsk sokkel er slik at selskapene skal ha insentiver til å maksimere verdiene på vegne av samfunnet. Det kan likevel finnes tilfeller der selskapene, av ulike årsaker, foretrekker andre løsninger enn den som gir størst samlet verdi.

I slike tilfeller er det Oljedirektoratets (ODs) oppgave å jobbe for løsningen som sikrer størst samfunnsøkonomisk verdi.

velgenokkel[1].jpg

Oljedirektoratet arbeider for at prosjektene utformes for å realisere det totale verdipotensialet – også i utfordrende markedssituasjoner

 

Samordning og områdevurderinger

Samordning kan bidra til kostnadsbesparelser og økt utvinning. På denne måten kan samordning og områdeløsninger bidra til lønnsomhet for forekomster som ikke er lønnsomme hver for seg. Ifølge petroleumsloven § 4-7 har rettighetshaverne plikt til å søke enighet i tilfeller der det er åpenbart rasjonelt med samordning av forekomster.

Det ligger i ODs rolle å tenke helhetlig og på tvers av utvinningstillatelser. OD har tilgang til informasjon fra alle utvinningstillatelser, og dette gir forutsetninger for å identifisere eventuelle gevinster ved samordning.

 

subsea-akersolutions2[1].jpg

Gjennom sitt sokkelperspektiv kan OD bidra til å identifisere muligheter for samordning på tvers av utvinningstillatelser med ulikt eierskap (Foto: Aker Solutions)

 

Dele informasjon

I mange tilfeller vil rettighetshaverne selv se verdien ved en samordning, men verdien kan variere mellom utvinningstillatelser. Selskapene kan derfor ha ulik interesse av å samordne virksomhet. Viljen til å dele informasjon kan også avhenge av selskapenes økonomiske interesser. Det er en viktig del av ODs arbeid å sikre at beslutninger tas på riktig informasjonsgrunnlag.

Fleksible utbyggingsløsninger

Fleksibilitet til å håndtere ekstra produksjon kan bidra til økt verdi. Når en utbygging har kapasitet til å håndtere andre forekomster, kan dette redusere samlet utbyggingskostnad i området. Historien har dessuten vist at de fleste feltene på norsk sokkel har produsert mer og lenger enn det som var antatt på utbyggingstidspunktet.

Ledig kapasitet i etablert infrastruktur kan redusere behovet for kapasitet ved en ny utbygging. ODs områdeperspektiv og informasjonstilgang kan bidra til å identifisere muligheter ved eksisterende kapasitet. På bakgrunn av slik innsikt kan OD jobbe for at eksisterende kapasitet utnyttes mer effektivt.

Teknologiutvikling

Teknologiutvikling kan skape verdi gjennom økt utvinning eller reduserte kostnader. Selskapene må være villige til å utnytte mulighetene teknologien skaper, ved å ta i bruk nye løsninger. I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan det bli investert for lite i å utvikle teknologi.

Dele erfaringer

Den som investerer, verdsetter ikke nødvendigvis den eventuelle gevinsten som tilfaller andre aktører. På samme måte kan selskapene undervurdere verdien av å benytte tilgjengelig teknologi. Selskapene som tester ny teknologi legger trolig liten vekt på at også andre selskaper lærer av testene.

OD arbeider for å stimulere forskning og utvikling (FoU). Som del av dette arbeidet koordinerer OD innovasjonsarbeid som går på tvers av selskaper og utvinningstillatelser.

Tidskritikalitet

Mange av selskapene på sokkelen har store porteføljer av framtidige prosjekter. Det er viktig at selskapene tar tak i de tidskritiske prosjektene i porteføljen i rett tid.

En investeringsbeslutning kan medføre at en annen investering settes på vent. Det er viktig å forstå hvordan en utsettelse påvirker prosjektets bidrag til verdiskaping.

now[1].jpg

I noen tilfeller kan det være forhold som tilsier at verdien ved prosjektet reduseres, og i verste fall forsvinner, ved en utsettelse

I en del tilfeller kan prosjekter utsettes uten at det økonomiske potensialet svekkes vesentlig. I andre tilfeller kan det være forhold som tilsier at verdien ved prosjektet reduseres, og i verste fall forsvinner, ved en utsettelse. Utvinning kan blant annet være tidskritisk dersom ressursene er planlagt produsert over eksisterende infrastruktur med begrenset gjenværende levetid.

På modne deler av sokkelen er det vanlig at nye utbygginger knyttes opp mot eksisterende infrastruktur. I takt med at slik infrastruktur blir eldre, kan problemstillinger ved tidskritikalitet bli stadig viktigere framover. For OD er det en viktig oppgave å bidra til at prosjekter gjennomføres før tidskritiske verdier går tapt.


Bygge ut i tide

trestakk-statoil[1].jpg

Trestakk skal kobles opp til produksjonsskipet Åsgard A (Statoil)

Trestakk ble funnet av Statoil i 1986. Til tross for at funnet ble vurdert som lønnsomt, var prosjektet likevel truet av utsatt investering. Myndighetene vurderte prosjektet som tidskritisk, og var en pådriver for å skape fremdrift.

LES HISTORIEN: Trestakk; et tidskritisk prosjekt