Oljedirektoratet

Kort beskrivelse av EOR-metodene

KAPITTEL 3: TEKNISK POTENSIAL

Oljedirektoratet (OD) har i samarbeid med Imperial College gjennomført en studie for å vise det tekniske potensialet for økt utvinning ved bruk av avanserte metoder, såkalte EOR-metoder. I alt er 13 ulike metoder vurdert for 27 av de største oljefeltene på norsk sokkel. Kun den EOR-metoden med høyest potensial velges per felt, totalt utgjør dette syv metoder.

Metodene blir forklart i rekkefølgen ut fra potensialet i studien (størst til minst).

OD har innhentet relevante reservoar- og produksjonsdata for de aktuelle feltene. Disse benyttes som inngangsdata i modellverktøyet som brukes for å estimere det teknisk EOR-potensialet. Modellen bruker kartleggingskriterier og økt utvinningsfaktorer basert på en omfattende litteraturstudie, i tillegg til erfaringsdata fra industri og forskning.

Lavsalt sammen med polymer

Denne metoden er en kombinasjon av injeksjon av vann med redusert saltinnhold og polymer. Polymer tilsatt injeksjonsvannet øker vannets viskositet (gjør vannet mer tyktflytende). Dette fører til en mer stabil og jevn fortrengning av oljen. Lavsalt, det vil si injeksjonsvann med redusert saltinnhold, kan forandre fuktegenskapene i reservoaret, som igjen kan medføre at deler av den immobile oljen blir mobilisert og kan produseres. Lavsalt gir også andre gevinster, for eksempel redusert risiko for forsuring i reservoaret og avleiring av utfelte kjemikalier i brønnen. I tillegg kan lavsalt redusere mengde polymer som må til for å oppnå ønsket viskositet.

 

flomming.png

Figuren illustrerer forskjellen mellom vannflømming (a) og polymerflømming (b) på en forenklet måte.

Blandbar VAG med CO2-gass

(VAG: Vann alternerende gassinjeksjon)

Forutsatt at man har tilgang på CO2 for injeksjon vil blandbar VAG med CO2 være en effektiv EOR-metode.

Ved blandbare betingelser (som blant annet er avhengig av trykk, temperatur og oljens komposisjon) vil CO2 og olje oppløses i hverandre og danne en felles fase. CO2 blander seg med oljen og gjør den mer lettflytende i tillegg til å redusere grenseflatespenningen mellom olje og gass. Disse prosessene gjør at oljen enklere kan presses mot produksjonsbrønnene og produseres. I tillegg kan det føre til at deler av den immobil oljen blir mobilisert og dermed kan produseres.

Vekselvis injeksjon av CO2 og vann gir lavere forbruk av CO2 og gir i tillegg fortrengnings- og trykkstøttefordelene til vann. Enda en fordel er at deler av CO2-en vil bli liggende igjen i reservoaret permanent.

Blandbar VAG med hydrokarbongass

Denne metoden virker på samme måte som blandbar VAG med CO2-gass, men her brukes hydrokarbongass i stedet for CO2-gass. Ulempen med hydrokarbongass i henhold til CO2 er at det ofte er vanskeligere å oppnå blandbarhet. Dessuten kan gassen ha en betydelig salgsverdi.

Videoen illustrerer gassbaserte EOR-metoder

 

Lavsalt

Ved å forandre den kjemiske sammensetningen til injeksjonsvannet slik at saltinnholdet reduseres, kan fuktegenskapene i reservoaret forandres. Dette kan bidra til at deler av den immobile oljen blir mobilisert og kan produseres. Andre gevinster ved å bruke lavsalt kan være redusert risiko for forsuring i reservoaret og avleiring av utfelte kjemikalier i brønnen.

Surfaktant sammen med polymer

Denne metoden er en kombinasjon av surfaktant (såpestoffer) og polymer. Polymer tilsatt injeksjonsvannet øker vannets viskositet (gjør vannet mer tyktflytende). Dette fører til en mer stabil og jevn fortrengning av oljen.

Surfaktant tilsettes injeksjonsvannet for å endre fuktegenskapene i reservoaret og redusere grenseflatespenningen mellom olje og vann. Dette kan føre til at deler av den immobile oljen blir mobilisert. Videon viser blant annet hvordan immobil olje kan mobiliseres ved bruk av surfaktant.

Videoen illustrerer vannbaserte EOR-metoder

 

Gel

Hvis reservoaret er heterogent i den forstand at det har høypermeable soner eller lag, kan dette medføre at injisert vann strømmer gjennom det høypermeable laget fra injeksjonsbrønn til produksjonsbrønn. Da vil mye olje ligge igjen når vannet når produksjonsbrønnen. Det er mulig å «tette» den høypermeable sonen ved å sette en gel-plugg som tvinger vannet ut i udrenerte omkringliggende områder.

Alkalisk

Alkaliske stoffer tilsettes injeksjonsvannet. Disse stoffene vil reagere med oljen og føre til reduksjon i grenseflatespenning mellom olje og vann og endring i fuktegenskapene i reservoaret. Dette kan resultere i at det blir produsert mer olje.

 

Det tekniske potensialet fordelt per EOR-metode

EOR-metoder-B.png

 

Figuren viser middels estimat og utfallsrommet for de metodene som inngår i det tekniske EOR-potensialet.