Oljedirektoratet

Forord

Petroleumsloven slår fast at petroleumsressursene tilhører det norske folk og skal komme hele landet til gode. Hovedmålet for petroleumspolitikken er å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av Norges olje- og gassressurser i et langsiktig perspektiv.

Oljedirektoratets rolle er å bidra til at verdiskapingen for samfunnet blir størst mulig.

Vi er inne i en tid med store utfordringer. Koronapandemien har ført til nedgang i etterspørselen etter olje og gass, noe som har bidratt til lavere priser. Dette har resultert i lavere leteaktivitet i 2020 og er en påminnelse om at olje og gass er en syklisk næring med store svingninger. Samtidig er det fokus på å produsere energi med lavere utslipp, og digitaliseringen fortsetter i stadig større tempo. Det er krevende å holde følge for selskaper, myndigheter og enkeltpersoner.

Et godt fakta- og kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at myndighetene skal kunne spille en avgjørende rolle i ressursforvaltningen og bidra til at det tas gode og langsiktige beslutninger. I denne rapporten legger Oljedirektoratet (OD) fram en oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Oversikten viser at etter over 50 års virksomhet er om lag halvparten av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert, og av disse igjen er litt under halvparten ikke funnet. Det er fortsatt mulig å gjøre store funn over hele sokkelen.

Ressursene på norsk sokkel kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår. Myndighetene tilrettelegger for jevnlig tilgang på leteareal i regelmessige konsesjonsrunder som bidrar til forutsigbarhet for næringen. Det har vært stor interesse fra industrien i de siste konsesjonsrundene. I årets konsesjonsrunde TFO 2020, kom det søknader fra 33 selskaper. Dette er like mange som året før, og vitner om at norsk sokkel fremdeles er attraktiv.

Store olje- og gassressurser med lavt karbonavtrykk, god lagringskapasitet for CO2 og muligheter for mineralressurser på havbunnen gjør at norsk sokkel er godt posisjonert for en omstilling av energibildet de neste tiårene. I tillegg til våre oppgaver innenfor tradisjonelle olje- og gassaktiviteter har OD viktige kartleggings- og oppfølgingsoppgaver innenfor både CO2 lagring og utforskning av havbunnsmineraler.

Høy leteaktivitet de siste årene har resultert i mange funn. Jevnt over er funnene relativt små og reflekterer at stadig mer av letingen pågår i modne områder. Små funn gir imidlertid god lønnsomhet og bidrar til store inntekter til staten når de bygges ut kostnadseffektivt mot eksisterende infrastruktur.

Godt utbygd infrastruktur i Nordsjøen og Norskehavet gjør det også interessant å lete etter mindre gassforekomster. Rundt halvparten av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel er gass. Mer enn halvparten av de uoppdagede gassressursene i områder åpnet for petroleumsvirksomhet forventes å ligge i Barentshavet. Mangel på tilgang til ledig gassinfrastruktur påvirker selskapenes letestrategier. Utvidelse av eksportkapasiteten fra Barentshavet kan gi økt leteaktivitet og bidra til at en større andel av ressurspotensialet realiseres.

Tidsriktig leting nær kostnadseffektiv infrastruktur kan bidra til å holde de totale enhetskostnadene lave. Dagens enhetskostnader gir grunnlag for framtidig lønnsom leting selv med lave oljepriser. Teknologiutvikling og digitalisering kan også bidra til økt lønnsomhet gjennom redusert leterisiko og flere funn.

Vellykket leting er en forutsetning for langsiktig produksjon og eksport av olje og gass. Etter 2030 vil produksjonen falle betydelig uten tilførsel av nye funn. Det er derfor viktig å opprettholde leteaktiviteten slik at det kan gjøres nye funn både i modne og umodne områder. Et stort aktørmangfold er et godt utgangspunkt. Samtidig blir det viktig at industrien fortsatt viser vilje til å prøve ut nye letekonsepter og anvende ny teknologi og avanserte analysemetoder.

Sist, men ikke minst, må vi bli enda bedre til å gjøre de mindre funnene lønnsomme å bygge ut.

Dersom vi lykkes med dette, vil virksomheten i lang tid framover kunne bidra med store verdier til fellesskapet.

 

torgeir_stordal_2018_800px.jpg

Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet.