Oljedirektoratet

1 – Innledning og sammendrag

Ressursrapporten 2020 gir status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for letevirksomheten på norsk sokkel.

Målet med rapporten er å gi økt forståelse av potensialet som ligger i de uoppdagede ressursene og den verdien dette kan representere for samfunnet. Rapporten peker også på utfordringene som ligger i å påvise og realisere disse verdiene.

Petroleumssektoren utgjør fortsatt en stor og viktig del av norsk økonomi og står for en stor del av de statlige inntektene. Etter over femti år med oljevirksomhet ligger fortsatt halvparten av de totale ressursene i undergrunnen. En stor del av disse er ennå ikke funnet. (Figur 1.1).

Estimatet for uoppdagede ressurser er på om lag 3900 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.). Estimatet er usikkert og har et usikkerhetsspenn på mellom 2200 og 6200 millioner Sm³ o.e. Om lag 40 prosent av de uoppdagede ressursene ligger i områder som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Vellykket leting er en forutsetning for langsiktig produksjon og eksport av olje og gass. De siste årene har leteaktiviteten vært høy, og fram til koronapandemien var det ventet at aktiviteten skulle holde seg på et relativt høyt nivå de nærmeste årene. Prisnedgangen for olje og gass som følge av blant annet pandemien, har ført til at oljeselskapene har redusert letebudsjettene og kansellert eller utsatt letebrønner. Oljedirektoratet (OD) anslår at det i 2020 vil bli boret om lag 30 letebrønner, nesten en halvering sammenlignet med 2019.

Den høye leteaktiviteten de siste årene har resultert i mange funn. Funnene er relativt små og reflekterer at stadig mer av letingen pågår i modne områder. Det er imidlertid fortsatt mulig å gjøre store funn ettersom det er store arealer som fremdeles er lite utforsket. Leting de neste ti årene vil ha stor betydning for hvor raskt produksjonen og inntektene vil falle etter 2030.

Små funn gir god lønnsomhet og bidrar til store inntekter til staten når de bygges ut kostnadseffektivt mot eksisterende infrastruktur. De siste ti årene har små funn bidratt med en betydelig andel av den totale verdiskapingen fra leting. Lave enhetskostnader gir grunnlag for framtidig lønnsom leting selv med lave oljepriser. I tillegg kan teknologiutvikling og digitalisering bidra til økt lønnsomhet gjennom redusert leterisiko og flere funn.

Framtidig lønnsomhet av leting kan også bli påvirket av klimapolitikken. Norge har, i likhet med flere andre land, forpliktet seg gjennom Parisavtalen til å begrense global oppvarming til godt under to grader og til å etterstrebe å begrense den til 1,5 grader. Norsk sokkel er godt posisjonert til å møte klimautfordringen.

Samtidig kan dette åpne for nye muligheter som lagring av CO2, produksjon av hydrogen og leting etter og utvinning av havbunnsmineraler.

 

Kap1-petroleumsrssurser-NS.png

Figur 1.1 Petroleumsressurser på norsk sokkel.

 

Sammendrag

Kapittel 2: Utviklingstrekk på norsk sokkel 

God tilgang på areal, betydelige kostnadsreduksjoner, tilgang på infrastruktur og bedre datadekning har bidratt til boring av mange letebrønner. Det er gjort mange nye funn, de fleste er relativt små. Det er fortsatt mye igjen å finne, både i godt utforskede og mindre utforskede områder. Det ligger et stort potensial for letesuksess i kombinasjonen av økt kunnskap, bruk av ny seismisk teknologi og nye metoder for analyse av store datamengder. Vellykket leting er en kritisk faktor for framtidig produksjon og verdiskaping.

Kapittel 3: Uoppdagede ressurser

ODs estimat for uoppdagede ressurser viser at det er store mengder olje og gass som gjenstår å finne i alle havområder. Forventningsvolumet på 3910 millioner Sm³ o.e. utgjør nesten halvparten av de gjenværende ressursene på sokkelen. Om lag 40 prosent av de uoppdagede ressursene ligger i områder som ennå ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Kapittel 4: Betydning av leting

Leting etter olje og gass har tilført samfunnet store verdier de siste 20 årene. Alle havområdene gir viktige bidrag til den samlede verdiskapingen. Nye funn fra leting er grunnlaget for videre aktivitet i petroleumsnæringen, skaper store ringvirkninger for samfunnet ellers, og vil være svært viktig for framtidig verdiskaping.

Kapittel 5: Digitalisering i letevirksomheten

Olje- og gassforekomstene blir stadig vanskeligere å finne. Teknologiutvikling og digitalisering har gitt bedre data og verktøy som har bidratt til økt forståelse av geologien og gjort det mulig å identifisere nye letekonsepter. Digitalisering gir også nye muligheter både til å redusere letekostnader og effektivisere arbeidsprosesser. Dette kan bidra til redusert leterisiko og flere funn.

Kapittel 6: Ressurser for framtiden

Norsk sokkel er godt posisjonert til å møte klimautfordringen og den økte økonomiske risikoen dette medfører. Samtidig åpner klimautfordringen for muligheter for nyskaping og ny næringsaktivitet, gjennom blant annet lagring av CO2 i undergrunnen og leting og utvinning av havbunnsmineraler.

 

Faktaboks 1.1. Ressursklassifisering