Oljedirektoratet

Faktaboks 6.1 – Hydrogen

Et viktig tiltak for å nå målet om klimanøytralitet er å få til konvertering fra direkte bruk av fossile brensler til utslippsfrie energibærere, for eksempel hydrogen.

Hydrogen kan framstilles uten eller med svært lave utslipp av klimagasser og har ingen utslipp ved forbrenning. Hydrogen er også velegnet som langsiktig lagringsmedium for energi uten å tape energiinnhold. Hydrogen kan erstatte fossile energikilder på mange bruksområder innenfor transport, tradisjonell industri, i energisektoren og som en komponent i framstilling av syntetiske produkter.

De mest aktuelle produksjonsmetodene omfatter elektrolyse der vann spaltes i hydrogen og oksygen ved å tilføre elektrisk energi, og dampreformering av metangass der metanen splittes i hydrogen og CO2.

For at produksjonsprosessene skal gi en positiv klimagevinst, må kraften som brukes enten være basert på fornybare energikilder (grønt hydrogen), eller så må CO2-gassen fra dampreformeringsprosessen lagres i geologiske strukturer (en del av CCS prosessen), såkalt blått hydrogen.