Oljedirektoratet

Faktaboks 6.5 – Forvaltning av havbunnsmineraler

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) trådte i kraft 1. juli 2019. 

Loven legger til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel. 

Forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler på norsk sokkel er lagt til OED, og OD er departementets fagetat og bistår departementet.

OD har fått oppgaven med nasjonal administrasjon av alle undergrunnsdata som er samlet inn fra den norske kontinentalsokkelen og å kartlegge forekomstene av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel. Det dreier seg om to typer avsetninger av slike mineraler, sulfidavsetninger og manganskorper.