Oljedirektoratet

4 – Produksjon

Totalt er det solgt 8 250 millioner Sm³ o.e. fra norske sokkel. De årlige verdiene for olje og gass er vist i Figur 4-1 . De siste ti årene er det blitt solgt mer gass enn olje målt i o.e. I perioden 1985 – 2010 var produksjonen av olje betydelig høyere enn produksjonen av gass.

Ved årsskiftet hadde 93 felt status «i produksjon» på norsk sokkel. I 2022 startet produksjonen på ett nytt felt, Nova. I tillegg kom produksjonen fra videreutviklingene av Hod og Njord i gang, og fase 2 av Johan Sverdrup-feltet startet. To felt stengte ned i 2022, Knarr og Veslefrikk.

Oljeproduksjonen antas å nå en ny topp på rundt to millioner fat per dag rundt 2025. Det er i overkant av 60 prosent av nivået ved årtusenskiftet.

Gassalget har vært på et relativt høyt nivå de siste ti årene og forventes å ligge på dette nivået ut over 2027.

 

Figuren viser historisk salg av olje og gass med prognose til 2026. Gassproduksjonen framover er høyere enn oljeproduksjonen.

Figur 4-1 Historisk salg av olje og gass med prognose (stiplede linjer) til 2026.

Uten nye felt eller større investeringer på eksisterende felt vil produksjonen fra norsk sokkel falle. Som følge av høy utbyggingsaktivitet de siste årene er det ventet at produksjonen vil øke på kortere sikt. Nye felt som kommer i drift kompenserer på kort sikt for lavere produksjon fra aldrende felt.

Produksjonsnivået på lengre sikt er usikkert. Det avhenger blant annet av hvilke tiltak som blir gjennomført på feltene, hvilke funn som blir besluttet utbygd og når de kommer i produksjon. Nye funn, hvor store de er og hvordan og når de bygges ut vil også påvirke produksjonsnivået på lengre sikt. Historisk totalproduksjon og prognose fram til 2031, fordelt på modenhet av ressursene, er vist i Figur 4-2.

figuren viser historisk totalproduksjon og prognose fordelt på hovedkategoriene. I framtidig produksjon blir andelen reserver mindre og etterhvert vil produksjon fra norsk sokkel bli mer og mer avhengig av petroleum som ennå ikke funnet.

Figur 4-2 Historisk totalproduksjon og prognose fordelt på modenhet av ressursene.