Oljedirektoratet

5 – Vedlegg

Omregningsfaktorer og benevnelser:
https://www.npd.no/om-oss/bruk-av-innhold/omrekningsfaktorar/

ODs ressursklassifikasjon og definisjoner:
https://www.npd.no/globalassets/1-npd/regelverk/tematiske-veiledninger/ressursklassifisering_n.pdf

Ressurskategorier:

  • Ressurser er et samlebegrep for all olje og gass som kan utvinnes
  • Ressursene blir klassifisert etter hvor modne de er, det vil si hvor langt de er kommet i planleggingsfasen fram mot produksjon
  • Hovedklassene er reserver, betingede ressurser og uoppdagede ressurser
  • Betingede ressurser er ressurser i prosjekt som ikke er besluttet
  • Reserver og betingede ressurser utgjør totale oppdagede utvinnbare ressurser
  • Reserver er utvinnbare petroleumsmengder som ikke er produsert, men som det er vedtatt at skal produseres

Letemodeller og metode for beregning av uoppdagede petroleumsressurser: https://www.npd.no/fakta/geologi/letemodeller/