Oljedirektoratet

Ressursrapport 2018

Petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel 2018 - Leting

Innhold

Forord av letedirektør Torgeir Stordal
Hav

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel ventes å øke de nærmeste årene. Økningen skyldes bidrag fra funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst fra allerede produserende felt. Fra midten av 2020-tallet synker produksjonen fra disse, og produksjon fra ressurser som ennå ikke er oppdaget vil begynne å gjøre seg gjeldende.

Innledning og sammendrag
Hav

Store gjenværende ressurser på norsk sokkel gir fortsatt store muligheter både i modne og mindre utforskede områder. Økt kunnskap, bedre datadekning, nye arbeidsmetoder og ny teknologi åpner for nye letemuligheter og kan gi flere lønnsomme funn. Selskapene må lete og finne mer for å opprettholde aktivitet og produksjon over tid.

Leting på norsk sokkel
Hav

Selskapene må lete og gjøre større funn for at produksjonen på norsk sokkel skal kunne opprettholdes på et høyt nivå. Myndighetene legger til rette for jevn tilgang på leteareal gjennom regelmessige konsesjonsrunder. I de siste konsesjonsrundene har det vært stor interesse fra industrien. Etter et par år med lavere leteaktivitet tar antallet letebrønner seg opp igjen. Det er viktig at industrien opprettholder et høyt nivå på leteaktiviteten.

Uoppdagede ressurser
Hav

Oppdateringen av estimatet for uoppdagede ressurser viser at de gjenværende ressursene gir grunnlag for leting og olje- og gassproduksjon i flere tiår framover. ODs oppdaterte estimat for uoppdagede ressurser er 4000 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på nærmere 40 prosent siden forrige estimat.

Lønnsomhet av leting
Hav

Letevirksomheten har tilført samfunnet betydelige verdier de siste ti årene, og det har vært lønnsomt å lete i alle havområder. OD har gjennomført en lønnsomhetsberegning for leteaktiviteten på norsk sokkel de siste ti årene. Beregningen viser at letevirksomheten er lønnsom i alle havområder, og at den har tilført samfunnet betydelige verdier. Selv svært små funn kan bli lønnsomme når de knyttes til eksisterende infrastruktur.

Aktørbildet i letefasen
Hav

Et stort mangfold av selskap skaper konkurranse som fremmer effektivitet og verdiskaping i letefasen. Et stort mangfold av aktører skaper konkurranse og ulike letekonsepter som fremmer effektivitet og verdiskaping. Selv om antall aktører er noe redusert siden 2013, er mangfoldet fortsatt stort i letefasen.

Ny leteteknologi og nye arbeidsprosesser
Hav

Olje- og gassforekomstene blir stadig vanskeligere å finne. Teknologiutvikling har gitt bedre data og bedre verktøy som har bidratt til økt forståelse av geologien og gjort det mulig å identifisere nye letekonsepter.

Leteanalyser
Hav

Det er kjent at oljeindustrien overestimerer volum i prospekter og underestimerer funnsannsynligheten. Dette bekreftes av ODs analyser. Industrien har over lang tid arbeidet med å få mer forventningsrette estimater. Feilvurderinger kan medføre dårlige letebeslutninger som kan redusere verdiskapingen for samfunnet. Industrien bør i enda større grad enn tidligere samarbeide om metode og dele erfaringer.

Ressurser for framtiden: Havbunnsmineraler og gasshydrater
Hav

Økt fokus på energiproduksjon med lavt karbonavtrykk forventes å medføre økt etterspørsel etter gass og fornybar energi. Utviklingen innen fornybare energikilder og batteriteknologi krever tilgang til betydelige mengder mineraler med sjeldne jordarter.