Oljedirektoratet

Forord av letedirektør Torgeir Stordal

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel ventes å øke de nærmeste årene. Økningen skyldes bidrag fra funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst fra allerede produserende felt. Fra midten av 2020-tallet synker produksjonen fra disse, og produksjon fra ressurser som ennå ikke er oppdaget vil begynne å gjøre seg gjeldende. Det tar flere år fra det gjøres funn til et felt kommer i drift. For å opprettholde produksjonen på samme nivå etter midten av 2020-tallet, er det derfor behov for raskt å gjøre nye og større funn.

Oljedirektoratets hovedoppgave er å bidra til størst mulige verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en effektiv og forsvarlig ressursforvaltning, der det tas hensyn til helse, miljø, sikkerhet og til andre brukere av havet. Et godt fakta og kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for at myndighetene skal kunne spille en avgjørende rolle i ressursforvaltningen.

I denne rapporten legger Oljedirektoratet fram en oppdatert oversikt over uoppdagede petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Denne viser at etter over 50 års virksomhet er rundt 55 prosent av forventede olje- og gassressurser ennå ikke produsert, og av disse er litt under halvparten ennå ikke funnet.

Oljedirektoratets oppdaterte estimat for uoppdagede ressurser er på 4000 millioner Sm3 o.e. Dette er en økning på nærmere 40 prosent siden forrige estimat fra 2016. Den store økningen er et resultat av Oljedirektoratets ressurskartlegging nordover i Barentshavet nær avgrensningslinjen mot Russland. I den åpne delen av Barentshavet, i Nordsjøen og i Norskehavet er anslaget for de uoppdagede ressursene om lag som sist. Nesten to tredjedeler av de uoppdagede ressursene ligger i Barentshavet mens resten er fordelt på Norskehavet og Nordsjøen. Oppsidepotensialet er størst i Barentshavet der store områder ennå ikke er utforsket.

Tallene forteller oss at mulighetene på norsk sokkel fortsatt er store og kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår. Myndighetene legger til rette for jevnlig tilgang på leteareal gjennom regelmessige konsesjonsrunder som bidrar til viktig forutsigbarhet for næringen. Det har vært stor interesse fra industrien i de siste konsesjonsrundene, og etter et par år med lavere leteaktivitet ser vi nå at aktiviteten tar seg opp igjen. Dette er viktig for at ressurspotensialet skal bli påvist og produsert.

De siste årene har funnene vært mindre enn tidligere. I områder med eksisterende infrastruktur kan selv svært små funn knyttes opp til felt i produksjon og bidra til betydelig verdiskaping. Våre analyser av lønnsomheten på norsk sokkel viser at leteaktiviteten har vært lønnsom i alle havområder. Derfor er det viktig at det fortsatt letes aktivt både i kjente og mindre kjente områder. Et mangfoldig aktørbilde bidrar til dette.

Olje- og gassforekomstene blir stadig vanskeligere å finne. Teknologiutviklingen har gitt bedre data og bedre verktøy som har bidratt til ny innsikt og gjort det mulig å identifisere nye letekonsepter. Denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer. Integrasjonen av bred og dyp geofaglig kompetanse og digital teknologi blir trolig nøkkelen til å identifisere nye ressurser i årene framover. Rapporten sammenstiller informasjon og presenterer en rekke analyser som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget til både myndighetene og næringen. Analysene er ment å danne grunnlag for læring og gode letebeslutninger som kan bidra til å opprettholde leteaktiviteten og produksjonsnivået utover i tid.

Det er forekomster av mineraler med sjeldne jordarter på havbunnen mange steder i verden, og det er en begynnende interesse for kommersiell utnyttelse av slike. På norsk kontinentalsokkel er det kjent at havbunnsmineraler finnes i de dype delene av Norskehavet. Sommeren 2018 skal Oljedirektoratet sette i gang egne undersøkelser. Dette kan bli et nytt kapittel i historien om Norges havressurser.

 

Torgeir Stordal, letedirektør

Stavanger, juni 2018

Torgeir Stordal
Letedirektør