Oljedirektoratet

Faktaboks 4.1 Borekostnader

Borekostnader deles inn i posisjoneringskostnader, transport, leteboring og testing, og borefartøy (Figur 4.3).

 

 

Figur 4.3 Borekostnader fordelt på kostnadskategori, 2000-2019

 

Figur 4.3 Borekostnader fordelt på kostnadskategori, 2000-2019.

 

Regionale posisjoneringskostnader utgjør under to prosent av de totale borekostnadene, og består av kostnader ved innsamling og prosessering av geofysiske data for valg av brønnlokasjon. Transport utgjør om lag åtte prosent, og består av transportkostnader for båt, helikopter og fly. Leteboring og testing utgjør over 50 prosent av kostnadene.

Disse inkluderer planleggingskostnader, borekostnader, kostnader for testing og datainnsamling i brønnen, prøveproduksjon, komplettering og plugging av brønnen, i tillegg til andre tekniske tjenester som riggposisjonering, inspeksjoner, værvarsling, navigering, klargjøring og rydding, sement- og boreslamtjenester.

Posten inneholder også varer som er relatert til disse elementene. Kostnader for boreinnretning utgjør i underkant av 40 prosent, og består av riggleie og andre kostnader ved leie av boreinnretning. Fra 2000 til 2019 utgjorde total riggleie over 90 milliarder 2020-NOK, som er om lag en tredjedel av de totale borekostnadene i perioden, og en fjerdedel av de totale letekostnadene.

Det har skjedd en betydelig effektivisering innenfor boring de siste årene som har bidratt til å redusere borekostnadene. OD har gjennomført en analyse av boreeffektivitet det siste tiåret (2010-2019), som viser at borekostnader per letebrønn har blitt redusert (Figur 4.4) og at boremeter per boredøgn har økt (Figur 4.5).

 

Figur 4.4 Borekostnader per letebrønn (brønnkostnader) fordelt på havområder, 2010-2019

Figur 4.4 Borekostnader per letebrønn (brønnkostnader) fordelt på havområder, 2010-2019.

 

Figur 4.5 Boremeter per boredøgn for letebrønner fordelt på havområder, 2010-2019

Figur 4.5 Boremeter per boredøgn for letebrønner fordelt på havområder, 2010-2019.