Oljedirektoratet

Faktaboks 4.2 Funn som er inkludert i analysen

Det er gjort 285 funn de siste 20 årene, og av disse er 179 med i analysen. Funnene som ikke er inkludert i analysen (106 funn) er i hovedsak kategorisert i ressursklasse 6 (RK6), det vil si funn hvor utvinning er lite sannsynlig (Figur 1.2).

Funnene 7435/12-1 (Korpfjell) fra 2017 og 7225/3-1 (Norvarg) fra 2011 er eksempler på funn som er plassert i denne ressursklassen.

Av funnene som er inkludert i analysen er 68 allerede i produksjon (RK0 og RK1), godkjent for utbygging eller i planleggingsfasen (RK2 til RK4), eller i en fase der utvinning er sannsynlig, men ikke avklart (RK5). For disse er det benyttet produksjons- og kostnadsprofiler som er rapportert av operatørene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Eksempler på dette er 16/2-6 Johan Sverdrup fra 2010 som er et felt hvor produksjonen allerede er i gang (RK0 og RK1), 6406/12-3 S Fenja fra 2014 som er godkjent for utbygging (RK2) og 7220/11-1 (Alta) fra 2014 hvor utvinning er sannsynlig men uavklart (RK5).

For 62 av funnene i analysen er det lagt til grunn at de er eller vil bli bygd ut sammen med andre funn i samordnede utbygginger (RK0 til RK5). Disse funnene har ingen egen innrapportering, men er en del av andre totalprofiler. For å få fram produksjons- og kostnadsprofiler per funn, er de beregnet som en andel av totalprofilene som operatørene har rapportert i forbindelse med RNB.

Basisestimatet for ressursanslaget per funn legges til grunn for denne andelsberegningen. Et eksempel på dette er funnene i Noaka-området (North of Alvheim, Krafla, Askja).

For 49 av funnene har OD utarbeidet egne produksjons-og kostnadsprofiler. Dette gjelder funn som er eller vil bli faset inn til felt som ble bygget ut før analyseperioden, som for eksempel funnet 30/9-28 S fra 2016 som er en del av Oseberg Sør-feltet.

I tillegg gjelder det funn som ikke var evaluert (RK7F) ved utgangen av 2019 og som ikke har egne innrapporteringer, som for eksempel funnet 35/11-23 (Echino Sør) fra 2019, vest for Fram.