Oljedirektoratet

Faktaboks 4.5 Stigende enhetskostnader og tidsriktig leting

Det er gjort store investeringer i felt- og gassinfrastruktur på norsk sokkel. En forventet avtagende olje- og gassproduksjon etter 2025 medfører at det framover blir mye ledig kapasitet i flere deler av infrastrukturen.

Leteaktiviteten de siste årene har resultert i mange funn, men funnene er gjennomsnittlig mindre enn tidligere (Kapittel 2 – Utviklingstrekk på norsk sokkel). Innfasing til eksisterende infrastruktur vil derfor være den mest sannsynlige utbyggingsløsningen for de fleste funn. Ledig kapasitet i infrastrukturen vil være positivt og skaper muligheter for god ressursforvaltning, men medfører også utfordringer.

De neste årene er mange av feltene i en moden fase med fallende produksjonsnivå og dermed stigende enhetskostnader. Det er viktig at innfasing av funn skjer før enhetskostnadene blir for høye. Framtidige funn er derfor ikke bare avhengig av ledig kapasitet, men ledig kapasitet med lave nok enhetskostnader. Tidsriktig leting og utbygging vil derfor bli stadig viktigere for å sikre god lønnsomhet for framtidige funn (Figur 4.16).

 

Figur 4.16 Tidsriktige og tidskritiske ressurser

Figur 4.16 Tidsriktige og tidskritiske ressurser. Tidsriktige ressurser: Ressurser som fases inn mens enhetskostnadene på vertsfeltet er lave nok og dermed gir høy verdiskapning. Tidskritiske ressurser: Ressurser som fases inn i en fase der enhetskostnadene stiger raskt på vertsfeltet. Ressursene produseres dermed med lavere lønnsomhet og/eller kan gå tapt.