Oljedirektoratet

Faktaboks 4.6 Produktivtetsvirkninger for resten av økonomien

«Tradisjonell teori legger til grunn at utvinning av ressurser har små ringvirkninger til andre næringer. Om noe, er effekten negativ slik at økt aktivitet i for eksempel oljenæringen vil fortrenge tradisjonell industri (såkalt «Hollandsk syke»). Problemet med den klassiske «Hollandsk syke» modellen er at den antar at utvinning av råvarer kommer av seg selv. Satt litt på spissen forutsetter modellen at kunnskapen er importert og at prosessen med å utvinne råvarene nærmest er automatisert.

Vårt utgangspunkt er at dette i liten grad synes å beskrive norsk petroleumsnæring og leverandørindustri. Isteden hevder vi at det å ta opp olje og gass (oppstrøms) og levert sikkert og i henhold til kundekrav (nedstrøms) krever kunnskap og teknologi. Tillater man så at kunnskap og teknologi kan smitte over på andre næringer blir de klassiske teoretiske prediksjonene snudd på hodet. Råvarerikdom kan da føre til høyere produktivitetsvekst i hele økonomien (…). Leverandørindustrien kan altså, med sin høyteknologiske kunnskap, være en vekstmotor for resten av industrien. Den genererer positive eksternaliteter». Bjørnland og Torvik, 2017 [13].