Oljedirektoratet

IOR-prisen-2012

28.08.2012 Oljedirektoratets pris for økt utvinning for 2012 tildeles undergrunnsmiljøet på Osebergfeltet. Fagfolkene i Statoil får prisen for sitt arbeid knyttet til gassinjeksjon.

Oljedirektør Bente Nyland overrekker prisen til Statoil konsernsjef Helge Lund

Oljedirektør Bente Nyland overrekker prisen til Statoils konsernsjef Helge Lund. (Foto: Bjørn Stuedal)


Oljedirektør Bente Nyland sier at de som arbeider med undergrunnen på Osebergfeltet er verdige vinnere av IOR-prisen.

”Grundig fagarbeid gjør det mulig å fatte gode og lønnsomme beslutninger.  Arbeidet, særlig på reservoarsiden, og de faglige anbefalingene vi har sett helt fra feltet ble satt i produksjon og fram til nå, bærer preg av langsiktighet, ikke et ønske om kortsiktig gevinst,” sier Nyland.

Det er første gang OD tildeler IOR-prisen for gassinjeksjon, selv om dette har vært en svært vellykket metode som har gitt store ekstra inntekter fra norsk sokkel.

Gassinjeksjon er et av flere tiltak som har gitt store økte oljevolumer fra Oseberg. OD anslår at gassinjeksjonen har gitt mer enn 60 millioner standard kubikkmeter (Sm3) (rundt 400 millioner fat) ekstra olje fra feltet enn bare vanninjeksjon. Dette er mer enn et Veslefrikkfelt. Feltet skal produsere lenge ennå, og det åpner for nye muligheter for bruk av teknologi fremmet av modige medarbeidere.

Det begynte med TOGI-prosjektet (se faktaboks), og fortsatte med reinjeksjon av egen gass for å øke oljeproduksjonen fra feltet. Det er gjort viktige beslutninger i flere omganger, seinest i 2011, om optimalisering og videreføring av gassinjeksjonen. Dette har økt utvinningen ytterligere.

”Oseberg har vist vei for mange andre felt, også ved å importere gass fra et annet felt. Den svært vellykkede bruken av gassinjeksjon har gitt store ringvirkninger for andre felt,” påpeker oljedirektøren.

Det har vært injisert gass på totalt 28 felt på norsk sokkel. OD har estimert at Norge får rundt 350 millioner Sm3 (2200 millioner fat) mer olje ut av feltene ved hjelp av gassinjeksjon. Dette er mer olje enn de forventede oljeressursene på Johan Sverdrup og på størrelse med Gullfaksfeltet.

”Bruk av gassinjeksjon fortjener en pris, og kanskje burde vi ha gitt den tidligere. Å injisere gass for å utvinne mer olje, for så å produsere det meste av denne gassen seinere, er et godt eksempel på langsiktig ressursforvaltning,” påpeker Nyland:

”Petroleumsloven krever at også selskapene tar slike hensyn. I våre dager, med høy oljepris og relativt lav gasspris, er videre bruk av gassinjeksjon aktuelt både for felt i drift og for kommende feltutbygginger. Det krevde mot og besluttsomhet å gjennomføre TOGI-prosjektet – ikke minst fordi utbyggingen alt var godkjent med vanninjeksjon. Oseberg måtte dermed gjennom en ny behandling i Stortinget.”

OED godkjente nylig planen for fjerning av TOGI-innretningen, som dermed har fullført sitt løp.  I sin tid var den også en viktig forutsetning for at Troll Olje basert på havbunnsrammer ble så vellykket.

Den modige beslutningen om gassinjeksjon som hovedmetode for oljeutvinningen på Oseberg er kontinuerlig blitt fulgt opp av reservoaringeniørene, først i Hydro, seinere i Statoil. Planlagt tidspunkt for gassnedblåsing er blitt i utsatt flere ganger, basert på fagfolkenes anbefalinger. Årsaken er at selskapet har sett at det er mer å tjene på å fortsette å injisere egen gass, slik at trykket opprettholdes. Fagfolkene har holdt fast på denne linjen, seinest ved en viktig beslutning i 2011, og også i perioder når mer gass til eksport ble etterspurt. 

”Vi ønsker å gi honnør til fagfolkene som har bidratt til å gjøre gassinjeksjonen på Oseberg til en suksesshistorie. De har virkelig lykkes! Vi håper med dette å inspirere til fortsatt solid fagarbeid på norsk sokkel og til flere gode og, i noen tilfeller, modige beslutninger,” sier Nyland.

Oppdatert: 21.09.2016

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen 35/11-29 S (”Toppand east”) i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr.
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.