Oljedirektoratet

Regelverk

SODIR_REGELVERK-1920x1080px

Det rettslige rammeverket for havvind består av flere ulike lover og forskrifter. Under er en oversikt over det mest sentrale regelverket og en beskrivelse av myndighetenes roller. ​

Myndigheten til å gi konsesjon til vindkraftverk til havs ligger hos Energidepartementet (ED). NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat, bistår ED med faglige råd i konsesjonsprosessen, og myndigheten til å godkjenne detaljplaner for anleggene ligger hos NVE. ​

Sokkeldirektoratets rolle er beskrevet i tildelingsbrevet til direktoratet. Sokkeldirektoratet bistår i tillegg ED i saker som faller inn under petroleumsloven. ​

Havenergilova (lov av 4. juni 2010 nr. 21) fastsetter rammene for utnyttelse av områder for fornybar energiproduksjon til havs. Havenergilovforskrifta, forskrift til havenergilova (fastsatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020), gir en detaljert regulering av forvaltingen av ressursene til havs, herunder en nærmere beskrivelse av prosessen for konsesjonsbehandlingen. ​

Vindkraftverk til havs som planlegges innenfor grunnlinjen omfattes av energiloven (lov av 29. juni 1990 nr. 73). Anlegg som planlegges utenfor grunnlinjen omfattes av havenergilova. ​

Petroleumsloven (lov av 18. juni 2021 nr. 89) kommer til anvendelse på petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster underlagt norsk jurisdiksjon. Innretninger som faller inn under havenergilova kan i enkelte tilfeller også falle inn under petroleumsloven.

Vindkraftverk til havs vil normalt behandles etter havenergilova, men dersom vindkraftverket tilknyttes et petroleumsfelt med kabel, må det også vurderes om det kreves tillatelse eller godkjennelse etter petroleumsloven, bl.a. for eventuelle endringer som skal gjøres på de feltinnretningene som skal forsynes fra vindkraftverket.

Dersom et vindkraftanlegg kun tilknyttes petroleumsfelt, vil departementet vurdere om vindkraftverket skal behandles etter petroleumsloven og/eller havenergilova. Dersom et vindkraftverk både tilknyttes nettet på land og petroleumsfelt, legges det til grunn at vindkraftverket vil reguleres av havenergilova og ikke petroleumsloven. ​

For informasjon om annet relevant regelverk, se Energidepartementets (ED) veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs (pdf)

 

Kilder

Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs

Konsesjonsbehandling og lovverk, NVE

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 03.04.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00