Oljedirektoratet

Høy aktivitet første halvår

Illustrasjonsbilde-plattform-hav-Morten-Berentsen

Foto: Morten Berentsen.

13.07.2019 Produksjonen på norsk sokkel holder seg fortsatt på et høyt nivå. Mange prosjekt er under utbygging eller i planleggingsfasen.

Det bores fortsatt mange letebrønner. Det er gjort få funn i første halvår.

Den totale petroleumsproduksjonen første halvår 2019 er om lag 109,6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e.). Av dette er rundt 38,1 millioner Sm3 olje, 61,4 milliarder Sm3 gass og 10,1 millioner Sm3 NGL og kondensat.

Gassalget er i tråd med Oljedirektoratets (ODs) prognose, mens oljeproduksjonen er noe lavere.

Enkelte felt produserer mer enn prognosen, mens andre produserer mindre.

Å opprettholde produksjonen på et stabilt nivå krever stor innsats fra alle deler av næringen.

Hittil i år er det påbegynt 79 nye utvinningsbrønner, noen færre enn på samme tid i fjor. Boring av brønner er det viktigste enkelttiltaket for å øke utvinningen. Det er derfor avgjørende at det identifiseres nye boremål og bores flere brønner.

Per 30. juni var det 84 felt i produksjon, 64 i Nordsjøen, 18 i Norskehavet og to i Barentshavet. På Oda-feltet i Nordsjøen startet produksjonen 16. mars i år. Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet startet produksjonen mot slutten av 2018.

Ingen felt har avsluttet produksjonen hittil i 2019.

Utbygging og drift

I tillegg til Oda, som driftes av Spirit Energy, venter vi også at feltene Skogul (Aker BP) og Johan Sverdrup og Utgard i Nordsjøen, samt Trestakk i Norskehavet i drift i løpet av året. De tre siste er operert av Equinor.

Generelt er produksjonen fra norsk sokkel stabil, sikker og energieffektiv med lave utslipp til luft og sjø sammenlignet med andre produsentland.

«Det har også dette halvåret vært jobbet godt på feltene med å skape verdier for samfunnet», sier Ingrid Sølvberg, direktør for Utbygging og drift i Oljedirektoratet.

«Også framover blir det en viktig jobb for selskapene å drive feltene effektivt, i tillegg til at de utvikler, tester og tar i bruk ny teknologi og fortsetter arbeidet med å øke utvinningen og redusere utslippene.»

Nye utbygginger

Det pågår 21 utbyggingsprosjekt; 14 i Nordsjøen, seks i Norskehavet og ett i Barentshavet. Disse representerer et mangfold med nye innretninger, mindre funn som utnytter eksisterende infrastruktur og store prosjekt for økt utvinning fra modne felt.

I tillegg finnes det fortsatt mange funn hvor det ennå ikke er levert Plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. OD regner med at det blir levert utbyggingsplan for flere prosjekt i løpet av neste halvår.

I første halvår godkjente myndighetene PUD for Johan Sverdrup fase 2 og PUD for fase 2 av Gullfaks Shetland/Lista.

Sent i juni godkjente Olje- og energidepartementet også utbyggingsplanene for Duva og Gjøa P1-prosjektet, begge operert av Neptune Energy, dessuten for Lundins Solveig-utbygging. De totale investeringene for disse tre prosjektene utgjør over 16 milliarder kroner, og de samlede utvinnbare ressursene er anslått til over 27 millioner Sm3o.e.

1. juli leverte Conoco Phillips PUD for Tor II i Nordsjøen. Dette er en re-utvikling av et felt som tidligere har vært i produksjon.

Leting

Leteaktiviteten på norsk sokkel er høy, og selskapene leter både nær infrastruktur og i mer umodne områder.

OD forventer at det vil bli boret mer enn 50 letebrønner i 2019. Dette er like mange som i 2018. I 2019 er de fleste brønnene som bores undersøkelsesbrønner, mens det i 2018 ble boret tilnærmet like mange undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

Det er gjort funn i bare seks av de 22 undersøkelsesbrønnene som er boret hittil i år. Ingen av brønnene i Barentshavet Sørøst har så langt vært en suksess, men også i modne områder er det flere brønner som ikke har slått til.

«Konvensjonelle letemål er i mange modne områder allerede utprøvd, og selskapene utforsker nå også her nye typer letemål med flere ukjente faktorer. Det er derfor ikke noen stor overraskelse at funnraten går noe ned», sier letedirektør Torgeir Stordal.

«Det er et stort mangfold av letekonsepter som blir testet. Dette reflekterer at vi har et mangfoldig aktørbilde og at selskapene har kreative geologer og geofysikere», sier Stordal.

«Selv om funnsannsynligheten på mange letemål er lav, kan oppsiden være stor dersom det blir gjort funn. Det blir spennende å følge resultatene fra andre halvår».

Letebrønner

I første halvår i år er det avsluttet 30 letebrønner, henholdsvis 22 undersøkelsesbrønner og 8 avgrensningsbrønner. Det er gjort seks funn, fire i Nordsjøen og to i Norskehavet.

Aker BP har som operatør for utvinningstillatelse 869 gjort det største funnet så langt i år. I prospektet «Froskelår» har selskapet funnet gass og olje der volumet foreløpig er beregnet til mellom 10 og 21 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet ligger i nærheten av Alvheimfeltet i Nordsjøen.

Equinor har som operatør for utvinningstillatelse 159 B gjort et olje- og gassfunn sørvest for Norne-feltet i Norskehavet. En foreløpig beregning av størrelsen på prospektet «Snadd Outer Outer» er mellom 0,4 og 10 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Boringen av en avgrensningsbrønn ble avbrutt grunnet tekniske problemer, og det er derfor et stort usikkerhetsspenn knyttet til de utvinnbare volumene.

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 120, har gjort et lite oljefunn nær Visund-feltet i Nordsjøen. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2,0 og 4,5 millioner Sm3 utvinnbar olje.

Equinor, operatør for utvinningstillatelse 199, har også gjort et lite gass/kondensatfunn nær Kristin-feltet i Norskehavet. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 4 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

I tillegg er det gjort et lite funn i utvinningstillatelse 248 C nær Fram-feltet og et lite oljefunn i utvinningstillatelse 340 sør for Alvheimfeltet.

Ved utgangen av juni pågikk det boring i 7 brønner, og i andre halvår 2019 er det planlagt mellom 25 og 30 letebrønner.

Det totale antallet letebrønner for 2019 ser ut til å bli om lag 35 i Nordsjøen, 15 i Norskehavet og 6 i Barentshavet.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO)

I de siste TFO-rundene har det vært stor interesse fra industrien. I midten av januar 2019 fikk 33 selskap tilbud om til sammen 83 nye utvinningstillatelser i TFO 2018. Det var 38 selskap som søkte om andeler.

Av de 83 utvinningstillatelsene er 37 i Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet. 18 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

TFO 2019 ble utlyst i mai, og søknadsfristen er 27. august 2019.

De forhåndsdefinerte områdene er siden TFO 2018 utvidet med 5 blokker i Nordsjøen, 37 blokker i Norskehavet og 48 blokker i Barentshavet. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2020.

Prekvalifisering

I første halvår 2019 ble Source Energy prekvalifisert som rettighetshaver, og det er gjennomført prekvalifiseringsvurderinger av Inpex Norge og Chrysaor Norge som operatører.

Myndighetene behandler også søknader fra fem andre selskap som har søkt prekvalifisering som rettighetshaver eller operatør (op). Disse er: Japex, NCS E&P, Edge Petroleum, M Vest Energy (op) og Antares Norge.

Ressurskartlegging

En av Oljedirektoratets oppgaver er å ha oversikt over petroleumsressursene på hele den norske kontinentalsokkelen. Oljedirektoratet arbeider derfor kontinuerlig med å kartlegge mulige petroleumsressurser både i åpnede og uåpnede områder for å skaffe til veie et godt faktagrunnlag for framtidige beslutninger.

Også i 2019 er OD tildelt midler til dette formålet. I løpet av høsten vil det bli samlet inn seismikk i den nordøstlige delen av Barentshavet.

Fullskala karbonfangst- og lagring (CCS)

I januar 2019 tildelte myndighetene for første gang en tillatelse til å utnytte et areal for injeksjon og lagring av CO2. Arealet ligger i nærheten av Troll-feltet i Nordsjøen.

Som ved tildeling av utvinningstillatelser for petroleumsvirksomhet, er Oljedirektoratet rådgiver for departementet ved tildeling av utnyttelsestillatelser.

Tillatelsen ble tildelt Equinor, som sammen med partnerne Total og Norske Shell skal modne fram et lager for CO2. OD følger opp prosjektet fram mot innlevering og behandling av PUD/PAD.

Forvaltningsplaner

OD deltar i Faglig forum for forvaltningsplaner.

Faglig forum er en rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert havforvaltning, og har ansvar for å utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene.

Arbeidet blir gjort i samarbeid med gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen). Den faglige delen av arbeidet ble avsluttet med en høringskonferanse i Tromsø 28. mai. Forvaltningsplanen skal etter planen legges fram for Stortinget våren 2020.

Petroleumsvirksomhet i nordområdene

OD la i vår fram rapporten Petroleumsvirksomhet i nordområdene (PDF). Rapporten setter petroleumsvirksomheten i nord inn i en historisk, internasjonal og teknologisk ramme.

«Forhåpentligvis kan rapporten bidra i en kunnskapsbasert tilnærming til debatten», sa oljedirektør Bente Nyland da rapporten ble lagt fram i april.

Formålet med rapporten har vært å bidra med erfaringer fra petroleumsvirksomhet under ulike klimatiske forhold i nordområdene.

Havbunnsmineraler

Den nye loven om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (Havbunnsmineralloven) trådte i kraft 1. juli i år.

Oljedirektoratet har de siste årene samlet inn relevante data og prøver fra norsk sokkel og har i løpet av våren lagt fram resultater fra analyser av mineralprøvene. Disse viser høyt innhold både av metaller og sjeldne jordarter.

I samarbeid med Universitetet i Bergen deltar Oljedirektoratet i et pågående tokt for ytterligere datainnsamling og prøvetaking. Det planlegges også et større innsamlingstokt i egen regi i løpet av sommeren.

 

 

Oppdatert: 29.07.2019

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.