Oljedirektoratet

Redusert letevirksomhet, produksjonen opprettholdes foreløpig

ringhorne-blaa-bakgrunn

Ringhorne-feltet i Nordsjøen. Illustrasjon: Øystein Leiknes Nag

08.04.2020 Letevirksomheten på sokkelen reduseres, og produksjonen opprettholdes foreløpig til tross for korona-utbruddet og fallet i oljepris. Samtidig har selskapene varslet og satt i gang flere tiltak som vil kunne medføre langsiktige konsekvenser for produksjonen og totalt ressursuttak.

Situasjonen med korona-pandemi kombinert med uenighet blant verdens mektigste oljeprodusenter har skapt en alvorlig situasjon, både for den globale og den norske petroleumsnæringen. Oljemarkedet flømmes med olje, det er redusert etterspørsel og lave oljepriser.

Norsk olje- og gassvirksomhet har i likhet med resten av samfunnet redusert aktiviteten. Offshore installasjoner har redusert bemanningen, og ikke essensielt mannskap er sendt i land. Prosjekter er stoppet eller satt på vent, og revisjonsstanser er utsatt. Alt for å redusere risikoen for koronasmitte på installasjonene og sikre at feltene fortsetter å produsere. 

– Samtidig har industrien varslet og satt i gang en rekke tiltak, og vi observerer at dette allerede påvirker aktiviteten på norsk sokkel. Det er varslet store kostnadskutt, der både leteaktiviteten, investeringer og driftskostnader vil bli redusert framover, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg

– Vi følger nøye med på utviklingen, og er opptatt av å forstå de potensielle ressursmessige konsekvensene av utsettelser og kanselleringer. Vi følger spesielt med på aktiviteter vi vurderer som tidskritiske, det vil si der utsettelser kan medføre tap av ressurser, ikke bare utsatt produksjon. Det er betydelig usikkerhet per nå rundt hvilke aktiviteter som vil bli kansellert eller utsatt de neste månedene, sier Sølvberg.

Leting

I januar i år forelå det planer om ca. 50 letebrønner.

– Det vi ser nå, er både en utsettelse av letebrønner og utsettelse/avlysning av geofysisk kartlegging. Per i dag ser det ut til at rundt 10 letebrønner blir utsatt, dvs. at det blir om lag 40 letebrønner i 2020. men vi kan ikke utelukke at dette bildet vil endre seg framover, sier oljedirektøren.

Effekten av at letebrønner blir utsatt, avhenger av hvor lenge dagens situasjon vil vare. Hvis det varer lenge og det blir mange utsettelser, kan det få ressursmessig betydning.

Utsettelse av letebrønner til neste år får ikke nødvendigvis ressursmessige konsekvenser, med mindre det gjelder leting etter såkalt tidskritiske ressurser. Det vil si brønner der eventuelle funn planlegges bygd ut mot eksisterende infrastruktur som er i sen fase i produksjonsforløpet. Her må det letes mens infrastrukturen fremdeles har en tilstrekkelig driftshorisont.

Dersom situasjonen med lav oljepris vedvarer over tid kan den økonomiske levetiden på feltene reduseres. Dette vil påvirke leting, fordi det da ikke blir vurdert å være like lønnsomt å gjøre funn nær infrastrukturen hvis den blir stengt ned for tidlig i forhold til produksjonstiden på det potensielle funnet.

Redusert leteaktivitet på lenger sikt vil derfor også påvirke framtidig produksjon på sokkelen.

TFO

Et positivt tiltak er at Olje- og energidepartementet har sendt ut TFO 2020 på høring og planlegger denne årlige runden uavhengig av det som skjer i markedet for olje og gass. Dette gir selskapene stabile og forutsigbare rammer.

Funn og felt i drift

Redusert framdrift i prosjekter knyttet til utvinning av tidskritiske ressurser og utsettelse av aktiviteter på produserende felt og av utbyggingsprosjekter kan påvirke framtidig produksjon og totalt ressursuttak.

Utbygging av tidskritiske funn kan stå i fare dersom de ikke bygges ut innen et gitt tidsvindu. Går det for lang tid, kan trykket i reservoaret for noen funn avta på grunn av produksjon fra reservoarer i nærheten. En utbygging av tidskritiske funn inn til eksisterende infrastruktur er også avhengig av levetiden på infrastrukturen. Dette gjelder i Nordsjøen og i Norskehavet.

I Barentshavet er all infrastruktur av nyere dato – derfor er det ikke fare for å tape tidskritiske ressurser av den grunn i dette havområdet.

– På felt i drift ser vi at brønner blir utsatt på grunn av den lave oljeprisen og/eller fordi bemanningen offshore er redusert på grunn av koronasituasjonen. Det er risiko for at flere av disse brønnene ikke blir boret senere, og det blir dermed fare for at ressurser går tapt, sier oljedirektør Sølvberg.

– Videre er det risiko for at kostnadskutt vil stoppe prosjekter for å øke utvinningen.

– Det vil selvsagt være usikkert hvilke ressursmessige konsekvenser dette vil få for den totale utvinningen fra felt i drift.

For mange utbyggingsprosjekter som er i gjennomføringsfasen ser det ut til å bli både forsinkelser og kostnadsøkninger. Selskapene arbeider med å vurdere konsekvensene av dette. Med lav oljepris vil det for selskapene kunne bli viktigere å redusere/utsette kostnader enn å ha ambisjoner om å komme i gang tidligst mulig.

Oljedirektoratet er opptatt av om dette vil kunne medføre at prosjektene blir mindre omfattende og at det for eksempel legges opp til å bore færre brønner enn det som ble planlagt i Plan for utbygging og drift (PUD). Dette kan få konsekvenser for framtidig produksjon.

Arbeidsmarkedet

En stor utfordring på kort sikt, er arbeidsmarkedet. All utsettelse av både leteaktivitet, utbyggingsprosjekter og drift- og vedlikeholdsarbeid vil påvirke arbeidsplasser og kan gi dramatiske konsekvenser for leverandørindustrien. Bemanningsreduksjoner kan gjøre at høyt kvalifisert personell og spisskompetanse, som ikke lett kan erstattes, finner jobb i andre næringer.

– Her bør oljeselskapene balansere hensyn til sin egen kontantstrøm med behovet for å ha en levedyktig leverandørindustri – også når dette er over. Det tar tid å bygge opp en levedyktig leverandørindustri, men kort tid å bygge ned. Det skjer hvis arbeidstakere i leverandørindustrien har gått over til andre næringer når dette er over, sier Ingrid Sølvberg.

– Et kraftig fall i aktiviteten vil også ha mye å si for rekrutteringen av yngre medarbeidere til bransjen framover. I fjor høst så vi for første gang etter forrige oljeprisfall i 2014, at antallet søknader til petroleumsrelaterte fag var i ferd med å ta seg opp. Denne krisen kan sette en stopp for dette.

Dynamisk bilde

– Det vi ser er at bildet er i konstant endring. Derfor er det foreløpig vanskelig å ha oversikt over effekten av det som skjer i næringen, understreker Sølvberg.

– Vi følger aktiviteten nøye. Vi får gjort jobben vår og vi behandler de sakene vi skal behandle. Men dette er en alvorlig og krevende situasjon.

 

Ingrid-Solvberg-kreditering-Linn-Smerud-2.jpg– Vi følger nøye med på utviklingen, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg.

 

Les mer

Oljedirektoratet ivaretar sine oppgaver fra hjemmekontor

Oljefunn nær Mariafeltet i Norskehavet

 

Nyheter fra oss

Abonner på våre nyheter og få siste nytt rett i innboksen.

 

Oppdatert: 08.04.2020

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.