Oljedirektoratet

Leverte elleve utbyggingsplaner

akerbp-overrekkelse

Aker BP leverte inn elleve utbyggingsplaner som krever 200 milliarder kroner i investeringer. F.v. Per Øyvind Seljebotn, Torgeir Stordal og Tommy Sigmundstad. Foto: Arne Bjørøen.

16.12.2022 Aker BP leverte fredag planer for utbygging og drift (PUD) verdt opp mot 200 milliarder kroner til myndighetene.

Disse PUD-ene og andre som forventes levert før nyttår, bidrar til høy aktivitet i norsk olje- og gassektor de kommende årene.

Aker BPs kontrakter forventes å skape flere enn 150 000 årsverk ved en rekke verft og leverandørbedrifter langs norskekysten. Ifølge Aker BP faller 60 prosent av investeringene på norske leverandører. Ringvirkningene omfatter store deler av landet og er i tråd med intensjonen i de midlertidige endringene i petroleumsskatten (Skattepakken).

Aker BPs overlevering inneholder ti PUD-er og én Plan for anlegg og drift (PAD). Planene gjelder for prosjekter i områdene Noaka (blir hetende Yggdrasil-området), Valhall og Utsirahøgda i Nordsjøen, samt i Skarv-området i Norskehavet.

Storsatsing

Per Øyvind Seljebotn, direktør for Utforsking og reservoarutvikling i Aker BP, beskrev under overrekkelsen i Oljedirektoratet PUD-pakken som en «gigantisk industrisatsing».

«Vi satser på fremtiden ved å investere over 200 milliarder kroner brutto de neste årene. I sum er disse investeringene i olje- og gassutbygginger på norsk sokkel Europas største, private industrisatsing. Aker BP er operatør for alle utbyggingsprosjektene, og selskapets andel utgjør om lag 70 prosent», sa Seljebotn.

Han forventer at disse lønnsomme utbyggingsprosjektene frembringer skatt i størrelsesorden 160 milliarder 2022-kroner i nye skatteinntekter til den norske staten.

Den mest omfattende planen omfatter det som blir hetende Yggdrasil-området og ifølge Aker BP skal det investeres rundt 115 milliarder kroner her. Det består av tre felt som inneholder totalt 19 petroleumsforekomster – og det forventes at det avdekkes flere i årene som kommer.

Behov for energi

«Med utsikter til betydelig energimangel i Europa framover er det svært viktig at petroleumsnæringen i Norge dette året tar investeringsbeslutninger i en størrelsesorden som vil gi et vesentlig bidrag til å dekke behovet for mer energi til Europa på litt lenger sikt», sa konstituert oljedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Han legger til at i de PUD-ene som er levert de to siste årene, så utgjør gass rundt halvparten av reservene i de nye feltene.

Valhall skal videreutvikles med en ny plattform. I tillegg skal satellittfeltet Fenris knyttes til Valhall. Her er de totale investeringskostnaden på rundt 50 milliarder kroner.

På Utsirahøgda – hvor Johan Sverdrup-feltet er sentralt – leveres det inn nye PUD-er for funnene Troldhaugen og Symra.

Symra og Troldhaugen blir de første feltutbyggingene med oljeutvinning fra et oppsprukket grunnfjellreservoar. Det har foregått prøveproduksjon («Rolvsnes») en god stund og resultatene er oppløftende.

Myndighetene også mottatt PUD-er for funn i Norskehavet. Dette er undervannsutbyggingene Alve nord, Idun nord og Ørn, som skal knyttes til Skarv-feltet.

Videreutvikling

«Planene fra Aker BP inneholder flere viktige elementer for videreutvikling av ressursene på norsk sokkel. Her er planer både for å etablere ny infrastruktur i nye områder, å videreutvikle felt som er i drift, å utnytte ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur i tillegg til å utvikle ressurser i en helt ny reservoartype», sa Kalmar Ildstad, direktør for Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Myndighetene har tidligere i år mottatt fem utbyggingsplaner og forventer flere utbyggingsplaner før utgangen av året. De fem PUD-ene som er levert er Eldfisk nord (godkjent), Trell/Trine (skal hete Tyrving), Irpa, Halten øst og Dvalin nord.

Gruppebilde fra Aker BP overrekkelsen.

Fra PUD-overleveringen: F.v. Per Øyvind Seljebotn, Kalmar Ildstad, Rob Stolpman, Tommy Sigmundstad, Omar M. Ali, Svenn Forfang, Cecilie Edland, Tomas Mørch, Niels Erik Hald, Frode Dyrdal og Torgeir Stordal. (Foto: Arne Bjørøen)

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 16.12.2022

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.