Oljedirektoratet

Mulighetene finnes i detaljene

Toogood-fotoEmileAshley

Dypt inne i et fjell i Rogaland lagres enorme mengder data fra petroleumsindustrien. Data som – tolket på god måte - skal gjøre selskapene bedre rustet i jakten på mer olje og gass. Foto: Emile Ashley.

09.12.2022 Digitaliseringen er over oss. Hele tiden. Den er beskrevet som like epokeavgjørende som den industrielle revolusjon har vært.

 I Oljedirektoratet startet det som det gjorde i sportens vugge; med Diskos.

Kort fortalt så er Diskos Norges nasjonale datalager for petroleumsdata fra formasjonene under havbunnen langs kysten vår – Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Data som innrapporteres til Oljedirektoratet, blir lastet opp i Diskos.

Diskos samarbeidet består i dag av 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer.

Diskos ble etablert i 1995 og er historien om myndigheter, leverandører og selskaper på norsk sokkel har lykkes med å skape en svært nyttig databaseløsning for industrien, og gjennom dette bygget opp en samarbeidskultur for å forvalte dataene. Konkurransen består i å tolke og bruke dataene.

Oljedirektoratet 50 år

Alle felt på norsk kontinentalsokkel har sine unike særtrekk.

Det har krevd mye hodebry og hardt arbeid fra mange aktører å utvikle den norske feltparken til det den er i dag, med høy regularitet i produksjonen – og forlenget levetid for mange av feltene.

I løpet av de siste 50 årene har Oljedirektoratet spilt en viktig rolle – eller delrolle – i utviklingen av mange felt – og i forvaltningen av data fra sokkelen. I denne artikkelserien forteller vi noen av historiene.

 

Forstå undergrunnen

Verdiskapning fra data i Diskos skjer gjennom bedre forståelse av geologien i undergrunnen og hvordan dette påvirker infrastruktur og områdeutvikling på norsk sokkel.

I dag samarbeider 33 medlemmer og 45 assosierte medlemmer om Diskos. Databasen driftes i dag av tredjepartsleverandør, men er administrert av myndighetene. Oljedirektoratet har det juridiske ansvaret og leder Diskos.

Til neste år lanseres Diskos-versjon 2.0. Sømløs tilgang til data av høy kvalitet legger til rette for bedre bruk av data i analysearbeid og stimulerer til utvikling av teknologi og nye arbeidsmetoder. Det skal legges til rette for de mulighetene som ligger i dataanalyse og maskinlæring.

Selve dataene ligger lagret i datasenteret Green Mountain på Rennesøy i Rogaland. Diskos inneholder i dag totalt over 13 petabyte data. Dette er en mangedobling siden 2014 da Diskos «bare» hadde 1 Petabyte data.

Petabyte er mye!

13 petabyte er enorme mengder data. En petabyte tilsvarer én billiard byte; 1000⁵ eller 10¹⁵.

Petabyte er større enn de fleste klarer å forestille seg. Derfor gav vi oppgaven til en matematiker. Her er svaret:

Hvis du skriver ut all denne informasjonen nokså tett på begge sider av vanlig A4-printerpapir, klarer du ca fire kilobyte (kB) pr ark. Du trenger 250 milliarder ark per petabyte. Med 13 petabyte og der hvert ark 0,1 millimeter tykt, blir det en stabel på 325 000 kilometer. Til sammenligning er gjennomsnittlig avstand fra jorden til månen cirka 384 400 kilometer.

Oppdatert: 12.12.2022

Siste nyheter

Tørr brønn i Nordsjøen
14.06.2024 Brønnen ”Toppand aust” i Nordsjøen bora av Wellesley, Equinor og Petoro viste seg å vere tørr (35/11-29s).
Teknologi er helt avgjørende
07.06.2024 Teknologidagen 2024 ble en suksess. Det var gode presentasjoner og diskusjoner rundt innsamling av undergrunnsdata, utfordrende fat og neste generasjons produksjonssystem.
Fagfolkene våre utfører viktig arbeid for hele næringen
07.06.2024 Fagfolkene i Sokkeldirektoratet er sentrale foredragsholdere på den store fagkonferansen EAGE. Her skal de snakke om faglig arbeid som kommer industrien og hele samfunnet til gode.
Utlysning av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
06.06.2024 Energidepartementet har 6. juni 2024 lyst ut tre områder for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Områdene omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
Boreløyve for brønnbane 6605/6-1 S
05.06.2024 Sokkeldirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 6605/6-1 S i utvinningsløyve 1194, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Streiken avblåst
05.06.2024 Fagorganisasjonen Unio har tatt ut 23 ansatte i Sokkeldirektoratet i streik fra onsdag 5. juni. Oppdatering: Onsdag morgen er streiken avblåst. Alle ansatte er tilbake på jobb som vanlig.
Stort areal med nye frigitte datasett i Barentshavet
04.06.2024 Det utlyste TFO-arealet i Barentshavet er utvidet med 34 blokker og har god dekning av nylig frigitte seismiske data.
Inviterer til seminar/workshop om tette reservoarer
04.06.2024 Sokkeldirektoratet inviterer til workshop, seminar og paneldebatt om frakturering og stimulering av reservoar med lav-permeable soner tirsdag 1. oktober 2024 i våre lokaler. Energidepartementet, Sokkeldirektoratet, rettighetshavere, leverandører og teknologiselskap holder foredrag.
Mange nye muddervulkaner oppdaget vest i Barentshavet
04.06.2024 Hele ti nye muddervulkaner er påvist på 440-480 meters dyp vest i Barentshavet.
Tørr brønn i Barentshavet
30.05.2024 Letebrønnen 7219/6-1 «Venus» i Barentshavet var tørr.