Oljedirektoratet

Ny måleforskrift

paragraf-blå

Illustrasjonsbilde.

03.05.2023 Oljedirektoratet (OD) har, med verknad frå 1. mai 2023, fastsett ei ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta).

Forskrifta erstattar tidlegare måleforskrift (forskrift 1. november 2001 nr. 1234 om måling av petroleum for fiskale formål og for berekning av CO2-avgift).

Forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta) - Lovdata

Det er utarbeidd ein rettleiar til måleforskrifta. Rettleiaren har tre vedlegg; ei måleteknisk ordliste, ei oversikt over standardar og andre anerkjende dokument og eit vedlegg som beskriv prinsipp for evaluering av måledata ved måling av fluidstraum.

Rettleiar til måleforskrifta

Måleteknisk ordliste

Standardar og andre anerkjende dokument

Evaluering av måledata ved måling av væskestraum

Forskrifta regulerer kva krav som blir stilte til måling av produsert mengd petroleum og mengd underlagt CO₂-avgift, og har som formål å sikre at nøyaktige og pålitelege målingar ligg til grunn for berekning av skattane og avgiftene til staten, og dessutan inntektene til rettshavarane frå petroleumsverksemda. Rettleiaren utdjupar og angir korleis forskrifta kan oppfyllast.

Forslag til ny forskrift om fiskal måling i petroleumsverksemda (måleforskrifta) og rettleiar til måleforskrifta var på høyring frå 1. juli 2022. Det kom inn 12 høyringssvar, og eit omfattande høyringsinnspel frå Offshore Norge. Revidert forslag til forskrift og rettleiar vart sendt på ny høyring 15. februar 2023. Det kom inn fem høyringssvar. Desse førte til nokre språklege justeringar utan materielle konsekvensar. Dei viktigaste endringane som følgje av høyringsinnspela kjem fram av høyringsnotatet frå 15. februar.

OD har etter siste høyring gjort nokre endringar i forskrift og rettleiar, og dessutan lagt til eit vedlegg til rettleiaren om evaluering av måledata ved måling av fluidstraum. Endringane inneber blant anna at grenseverdi for tilfeldig uvisse til målefeil eller kalibreringsfaktor i § 46 er endra til grenseverdi for kombinert uvisse til målefeil. Dette er vurdert som eit meir formålstenleg krav. Det er grunn til å tru at dei materielle konsekvensane av dei endringane som OD har gjennomført i etterkant av siste høyring i praksis er små. Vedlegget om evaluering av måledata ved måling av fluidstraum blir anteke å gi auka klarheit i forskriftskrav, særleg krava til ytinga til målarane.

OD forventar at rettshavar og andre som deltek i petroleumsverksemda som blir omfatta av forskrifta straks set i gang arbeidet med å implementere den nye måleforskrifta. ODs tilsyn vil gradvis tilpassast den nye forskrifta.

OD har forhåpningar om at den nye måleforskrifta vil gi auka forutsigbarheit for næringa og meir effektive tilsyn frå styresmaktene.

Oppdatert: 03.05.2023

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.