Oljedirektoratet

Stopp i leting etter olje og gass har en høy pris

RIGG_2-1920x1080

Illustrasjon av en produksjonsinnretning på sokkelen.

11.03.2024 Stans i leting på norsk sokkel vil bidra til raskere nedbygging av olje- og gassindustrien. Det har store skadevirkninger for norsk økonomi og gjør det vanskeligere for Europa. Vil vi virkelig det?

Klimautvalgets rapport ble behørig omtalt da den ble lansert i høst. Høringsfristen for rapporten har nå gått ut, og Sokkeldirektoratet har levert et omfattende høringssvar der vi påpeker vesentlige mangler i rapporten. I lys av dette har Torgeir Stordal, direktør i Sokkeldirektoratet, skrevet denne kronikken, som først ble publisert på nettstedet altinget.no 11. mars.

Utvalget har blant annet foreslått å utarbeide en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet. Inntil strategien er på plass, vil utvalget at det ikke gis nye tillatelser til leting, utvinning eller anlegg og drift.

Sokkeldirektoratet har nettopp levert sine innspill til rapporten. Vi mener at utvalgets forslag får store samfunnsøkonomiske følger hvis de vedtas. Formålet med en sluttfasestrategi er å avvikle lønnsom aktivitet raskere enn det som ellers ville skjedd.

Utvalget har ikke vurdert de store konsekvensene dette får for verdiskaping, sysselsetting rundt om i landet og statlige inntekter. Det kan også svekke EUs forsyningssikkerhet.

En midlertidig stans vil umiddelbart føre til redusert leteaktivitet på norsk sokkel og svekke grunnlaget for nye funn som kan bygges ut. Tidskritiske og lønnsomme olje- og gassressurser kan gå tapt og eksisterende infrastruktur vil stenges tidligere enn planlagt.

Klimautvalget har strammet inn mandatet og tar til orde for å endre klimaloven når de foreslår å kutte utslippene fra norsk territorium med 90-95 prosent til 2050 sammenlignet med 1990. Da ser de bort fra mulighetene til å kjøpe klimakvoter - som er blant de mest effektive måtene å forsøke nå klimamålene på. Kostnader ved innenlands kutt kan være mye dyrere enn tilsvarende kutt innen EU.

Sysselsetter 163 000 personer

Letevirksomheten på norsk sokkel har de siste 20 årene tilført samfunnet store verdier. Samlede nettoinntekter er anslått til over 3000 milliarder kroner.

163 000 personer var direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumsnæringen i 2020, det vil si om lag 6 prosent av samlet sysselsetting i Norge. Næringen skaper arbeidsplasser rundt om i hele landet og bidrar til spredt bosetting.

Produksjonen går ned av seg selv

Utvalget legger til grunn at aktiviteten i olje- og gassnæringen på norsk sokkel er for høy fram mot 2050, slik at det må settes inn tiltak for å kutte produksjonen.

Sokkeldirektoratet forventer derimot at aktiviteten i næringen faller naturlig etter en produksjonstopp i 2025. Produksjonsnedgangen fram mot 2050 er innenfor det FNs klimapanel og IEA har anslått er i tråd med en vellykket oppfølging av Paris-avtalen.

Selv om aktiviteten går ned, forventer Sokkeldirektoratet at næringen har betydelig verdiskaping også fram mot 2050. Netto kontantstrøm i 2030-2050 forventes å utgjøre 4,5 tusen milliarder 2024-kroner. Selv om anslaget er usikkert, vil Statens inntekter i form av avgifter, skatt og eierskap utgjør nærmere 90 prosent av dette.

Store verdier kan gå tapt

Utvalget ønsker ikke å bygge ny infrastruktur som binder oss til utslipp fram mot og forbi 2050. Det medfører at det ikke bygges ny eksportkapasitet i Barentshavet. I så fall går samfunnet glipp av store verdier.

Sokkeldirektoratet anslår det er store ressurser igjen å finne i Barentshavet, men LNG-anlegget på Melkøya har ikke ledig eksportkapasitet utover gassen fra Snøhvit. Kapasitetsmangelen påvirker selskapenes interesse for å lete. Gassfunn har liten verdi dersom gassen ikke kan transporteres til markedet. Uten økt kapasitet vil øvrige gassressurser i Barentshavet være innestengt i lang tid. Samfunnet kan dermed gå glipp av store verdier. Samtidig tilsier energisituasjonen i Europa at det er behov for gass i lang tid framover.

Sikkerhet for Europa

Energikrisen etter Russlands invasjon av Ukraina viser hvor viktig stabile gassleveranser fra Norge til Europa er. I 2022 økte Norge gasseksporten med om lag 100 TWh energi. Det utgjør om lag 65 prosent av total norsk kraftproduksjon det året. Uten norsk gass ville det vært vanskeligere å dekke Europas gassetterspørsel, og prisen på energi ville vært høyere for folk. Norge kan være en trygg og stabil leverandør til Europa i mange år framover. Men forsyningssikkerhet og geopolitikk er viktige hensyn som klimautvalget ikke ser ut til å vektlegge i sine vurderinger.

Sokkeldirektoratet savner beregninger om hva de foreslåtte tiltakene mot petroleumsnæringen vil koste samfunnet. Ettersom det ikke er gjort, blir utvalgets anbefalinger mangelfulle og misvisende ved at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak må vike for tiltak som er kostbare.

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 11.03.2024

Siste nyheter

Brønn for datainnsamling på Wisting
22.04.2024 Equinor har avsluttet en avgrensningsbrønn (7324/7-4) på Wisting-funnet i Barentshavet. Hensikten var å samle inn data om reservoar og kappebergart, for å bruke i pågående evaluering og utbygging av funnet.
Produksjonstal mars 2024
19.04.2024 Førebels produksjonstal i mars 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 086 000 fat olje, NGL og kondensat.
Sokkeldirektoratet publiserer nye dyphavsdata
17.04.2024 Sokkeldirektoratet offentliggjorde i juni 2022 data innsamlet fram til 2022. Nå frigis dyphavsdata samlet inn fra 2022 til 2024.
Fremtiden i Barentshavet er her nå
17.04.2024 Johan Castberg-skipet er snart på vei nordover. Med det på plass er det etter planen tre felt i produksjon i Barentshavet innen utgangen av året.
Oljefunn i Nordsjøen
17.04.2024 Vår Energi har gjort et oljefunn i «Ringhorne Nord» (brønn 25/8-23 S og 25/8-23 A & B), nord for feltet Ringhorne Øst, 200 kilometer nordvest for Stavanger.
Inngår samarbeid med Grønland og Danmark om havbunnsmineraler
15.04.2024 Samarbeidet gjelder en intensjonsavtale som skal øke kunnskapen om havbunnsmineraler.
Vi trenger flere reservoaringeniører
12.04.2024 Vi søker etter senior reservoaringeniør/reservoaringeniører til å arbeide med utvinningstillatelser i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver hos oss?
10.04.2024 Vi har nå ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. I jobben bidrar du til at fakta, analyser og kunnskap om ressursene og mulighetene på norsk sokkel når fram til ulike målgrupper.
Ledig stilling som petroleumsøkonom
09.04.2024 Vi har nå ledig stilling som petroleumsøkonom. I jobben bidrar du i vårt viktige analysearbeid som skal sikre at ressursene på norsk sokkel utnyttes best mulig og bidrar til verdiskaping for samfunnet.
Boreløyve for brønnbane 35/11-27 S
03.04.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Wintershall Dea Norge AS boreløyve for brønnbane 35/11-27 S i utvinningsløyve 248, jf. ressursforskrifta paragraf 13.