Oljedirektoratet

Frigitte prognoser og resultater for undersøkelsesbrønner

I 1996 initierte Oljedirektoratet (OD) industriprosjektet "Evaluation of Norwegian Wildcat Wells".

Et av formålene var å sammenligne prospektparametere og ressursstørrelse i operatørens prognose før boring med resultatet etter boring, samt en vurdering av årsak til tørre brønner. Slik kunnskap kan være nyttig i framtidig letevirksomhet.

Prosjektet inkluderte undersøkelsesbrønner boret i perioden 1990-2002. Datasettet er basert på et standardskjema som ble utarbeidet i fellesskap av oljeselskapene og OD. Analysene viste bl.a. at det var en generell tendens til overestimering av volumene før boring.

I etterkant av studiene ble det, i samråd med industrien, besluttet å gjøre innrapportering av slike data til en permanent ordning. I henhold til ressursforskriften § 31 skal rettighetshaver rapportere prognose og resultat av undersøkelsesbrønner seks måneder etter boring.

OD har taushetsplikt om data, materiale og opplysninger som sendes offentlige myndigheter. Fra 1. januar 2023 er taushetspliktens lengde for tolkede data forkortet fra 20 til 5 år. I tillegg kan nå OD frigi tolkede data ett år etter at selskapene oppga tillatelsen eller leverte området tilbake. Datasettet vil oppdateres én gang i året, i første kvartal hvert år.

Om datasettet

For hver brønn kan det være et eller flere prospekter. For hvert prospekt kan det være én eller flere prognoser og ett resultat (se kolonne I, "Prognosis - Result"), der hver av disse er representert med én rad i excelfilen.

Dataene representerer operatørens syn på rapporteringstidspunktet, og gjenspeiler ikke eventuelle senere resultat av avgrensningsboringer eller re-evalueringer. Estimat og volumparametere skal i utgangspunktet oppgis med usikkerhetsspenn. Omfang og kvalitet av innrapporterte data varierer, og for en del foreligger kun basisestimat. 

OD har i noen tilfeller justert eller standardisert formasjonsnavn, strukturelementer og andre data, og foretatt enkelte korrigeringer. OD fraskriver seg, i samsvar med NLOD, ethvert ansvar for datasettets kvalitet, inkludert feil og mangler, og ansvar for hva datasettet brukes til.

Overskriftene i rad 1 i Excel-filen er tilpasset og delvis tilføyd farge for å gjøre informasjonen mer leservennlig og lettere å finne fram. De opprinnelige databasenavnene per parameter ligger i rad 2. I tillegg til excelfilen vedlegges dataene også i en CSV-fil (der rad 1 i excel-filen er utelatt).

 

"Improving the Exploration Process by Learning from the Past" (K. Ofstad, J.E. Kittilsen & P. Alexander-Marrack (redaktører), NPF Special Publication 9, Elsevier, 2000)

Opp gjennom årene er det publisert og presentert flere studier basert på prognose/resultat-datasettet, både på konferanser og i flere av ODs ressursrapporter. De første studiene ble presentert på Norsk Petroleumsforenings (NPF) konferanse i Haugesund i 1998, og inngår i publikasjonen i etterkant av konferansen: «Improving the Exploration Process by Learning from the Past» (K. Ofstad, J.E. Kittilsen & P. Alexander-Marrack (redaktører), NPF Special Publication 9, Elsevier, 2000). 

 

Oppdatert: 23.11.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.