Oljedirektoratet

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

1
Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den norske kontinentalsokkel i henhold til lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet, og forskrift 27. juni 1997 nr.653 til lov om petroleumsvirksomhet, heretter kalt petroleumsloven og petroleumsforskriften.

2
Utvinningstillatelser vil kun bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i et annet land som har sluttet seg til Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysisk person hjemmehørende i en EØS-stat.

Selskaper som ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse dersom de er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe vil bli behandlet på like vilkår av Departementet. Den som leverer individuell søknad, eller den som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer felles søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader og individuelle søknader sette sammen rettighetshavergrupper som skal tildeles en utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere som inngår i en gruppesøknad og legge til individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike grupper.

3
Tildeling av utvinningstillatelse(r) vil følge tidligere etablert praksis for tildelinger på norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer at utvinningstillatelsens geografiske omfang, beliggenhet, varighet, arbeidsforpliktelse og blokkspesifikke vilkår for øvrig fastsettes på tildelingstidspunktet.

Det er anledning til å søke om andeler i utvinningstillatelser for følgende blokker eller deler av blokker:

6203/1,2,3,4,5,6
6204/1,2,3,4,5
7017/1,2,3,4,5,6,7,8,9
7018/1,2
7116/1,2,3,4,5
7117/6,7,8,9,10,11,12
7118/4,5,6,7,8,9,10,11,12
7126/6
7127/4,5,6
7128/4,5,6
7215/12
7216/8,10,11,12
7217/10
7315/1,2,3,5,6,8,9
7316/10,11
7322/1,2
7323/2,3
7324/1,2,3,4
7325/1
7326/3,6
7327/1,2,3,4,5,6
7328/1,2,3,4,5,6
7329/1,2,3,4,5,6,7,8,9
7330/1,2,3,4,5,6,7,8,9
7332/7,8,9
7333/7,8,9
7422/12
7423/10,11,12
7424/7,8,9,10,11,12
7425/7,8,10,11,12
7428/9
7429/7,8,9
7430/7,8,9
7431/7,8


Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er).

4
Vilkår for tildeling

a) Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse vil det bli stilt krav om inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er utvinningstillatelsen stratigrafisk delt over eller under annen utvinningstillatelse, vil det også bli stilt krav om inngåelse av en stratigrafisk samarbeidsavtale.

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.

Ordlyden i konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være tilsvarende som i dokumenter for TFO 2020 og for 24.konsesjonsrunde. Siktemålet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres kjent for industrien før søknadsfristen utløper.

b) En nærmere presisering av miljø-, HMS- og fiskerivilkår fremgår av vedlegg med miljø-, HMS- og fiskerivilkår. Det er knyttet særskilte miljø- og fiskerivilkår til enkelte av blokkene.

5
Forhandlingsområder

Departementet forbeholder seg retten til å forhandle med søkeren(e) om følgende:

a) Området for utvinningstillatelsen

b) Innhold, omfang og tidsplan for arbeidsforpliktelsen.

c) Varighet av utvinningstillatelsens initielle periode og varighet av konsesjonsperioden etter utløpet av initiell periode.

Fastsettelsen av initiell periode, jf. petroleumsloven § 3-9, vil for utvinningstillatelser tildelt i 25. konsesjonsrunde bli tilpasset blokkspesifikke forhold.

Arbeidsforpliktelsene i utvinningstillatelsene vil som hovedregel omfatte krav om en fremdriftsplan for aktivitetene innenfor rammen av den initielle perioden.
Arbeidsforpliktelsene vil kunne bestå av en serie beslutningspunkter med tilhørende aktiviteter som må gjennomføres innen fastsatte frister. Alternativet til å gjennomføre hele arbeidsforpliktelsen er at utvinningstillatelsen tilbakeleveres eller bortfaller.

Departementet skal, med kopi til Oljedirektoratet, informeres om beslutningen som fattes i hvert beslutningspunkt.

Arbeidsforpliktelsene vil kunne bli utformet slik at rettighetshaverne først får en gitt periode til å gjennomføre en seismisk forpliktelse før de bestemmer seg om de vil gjennomføre en pålagt boreforpliktelse eller tilbakelevere området for utvinningstillatelsen i sin helhet.

Videre vil arbeidsforpliktelsen som hovedregel omfatte krav om innsendelse av en utbyggingsplan for den/de aktuelle forekomsten(e) til departementet for godkjennelse innenfor den initielle perioden.

Ved utløpet av den initielle perioden skal som hovedregel det området i utvinningstillatelsen som ikke er omfattet av en innsendt utbyggingsplan tilbakeleveres.

6
Tildelingskriterier

For å fremme god ressursforvaltning gjennom effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk kontinentalsokkel, vil følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser, sammensetning av rettighetshavergrupper og ved utpeking av operatør:

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det aktuelle geografiske område og hvordan rettighetshaver planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der.

b) Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, samt hvordan denne kan bidra aktivt til en kostnadseffektiv undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det berørte geografiske område.

c) Søkeren(e)s erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder.

d) At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og eventuell utnyttelse av, petroleum fra det aktuelle geografiske område.

e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta hensyn til enhver form for manglende effektivitet eller manglende ansvarlighet utvist av søkeren som rettighetshaver. Det kan også legges vekt på nasjonale sikkerhetshensyn hvis departementet finner at slike hensyn gjør seg gjeldende.

f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst en rettighetshaver har boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst en med erfaring som nevnt under f).

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

i) For utvinningstillatelser på store havdyp skal både den som utpekes som operatør og minst en annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør, eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret på store havdyp som operatør.

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av brønner med høyt trykk
og/eller temperatur (HTHT), skal både den som utpekes som operatør og minst en annen rettighetshaver selv ha boret minst en brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. I utvinningstillatelsen skal det være en rettighetshaver som selv har boret en HTHT-brønn som operatør.

7
Statlig deltakelse

Ved tildeling av utvinningstillatelser kan det fastsettes statlig deltakelse i hver utvinningstillatelse. Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (statens direkte økonomiske engasjement - SDØE).

8
Søknadsbrev

Hvert enkelt selskap som søker om tildeling i 25. konsesjonsrunde, individuelt eller som deltaker i gruppesøknad(er), skal innen søknadsfristen innsende et formelt søknadsbrev sammen med søknaden(e). Dersom selskapet ikke selv leverer inn noen av søknadene selskapet deltar i, sendes brevet inn til Olje- og energidepartementet med kopi til Oljedirektoratet. Søknadsbrevet skal være i tråd med veileder som ligger på Oljedirektoratets nettsted med informasjon om 25. konsesjonsrunde.

9
Informasjon om selskapet

Hvert enkelt selskap som søker om tildeling i 25. konsesjonsrunde, individuelt eller som deltaker i gruppesøknad(er), skal innen søknadsfristen oversende informasjon om selskapet til myndighetene. Rapportering av finansielle og selskapsmessige forhold skal være i tråd med veileder som er å finne på Oljedirektoratets nettsted med informasjon om 25. konsesjonsrunde

10
Søknad

Hver søknad om tildeling skal inneholde følgende opplysninger i følgende rekkefølge:

a) Søknadssammendrag

b) Datagrunnlag og regionalgeologi

c) Geologisk evaluering av blokker

d) Letestrategi og arbeidsprogram

e) Reservoartekniske forhold

f) Utbyggingsteknologi og kompetanse

g) Lønnsomhetsberegninger

h) Øvrige forhold

De ovennevnte forhold skal tilpasses de blokkspesifikke karakteristika med det siktemål å bidra til størst mulig verdiskaping i det berørte geografiske området.

For søknad om tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser er det redusert krav til innhold i søknaden.

Veiledning for utarbeidelse av søknad om utvinningstillatelse, skjemaer for utfylling og blokkoordinater for de utlyste blokkene finnes på Oljedirektoratets hjemmeside på internett:
Norsk versjon: www.npd.no/25.-konsesjonsrunde
Engelsk versjon: www.npd.no/25th-round

Myndighetene kan kreve tilleggsopplysninger.

Opplysninger av forretningsmessig art som gis i søknaden inklusive vedlegg, vil bli unntatt offentlighet av myndighetene uten hensyn til den frist som er fastsatt i petroleumsforskriften § 85.

11
Gebyr

For behandling av hver søknad om utvinningstillatelse skal det innen innsendelse av søknaden betales et gebyr. Dersom gebyret ikke er innbetalt, anses søknaden ikke for innkommet.

Gebyret er NOK 123 000 for hver søknad om utvinningstillatelse, jf. petroleumsforskriften § 9. Dersom flere selskaper går sammen om å søke om en utvinningstillatelse anses dette som én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger i dette tilfelle samlet innbetaling av gebyr for søknaden.

Betalingen skal skje til staten ved Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326. Innbetalingen skal merkes ”25. runde (blokknr)”. Kopi av kvittering for innbetalt gebyr skal vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

12
Kongen i statsråd er ikke forpliktet til å tildele utvinningstillatelser på grunnlag av innkomne søknader, jf. petroleumsloven § 3-5 tredje ledd.

13
Søknad om utvinningstillatelse skal sendes til Olje- og energidepartementet og til Oljedirektoratet.

Søknaden sendes i valgfritt elektronisk format til Olje- og energidepartementet (OED). L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes.

Søknad og søknadsbrev til Oljedirektoratet skal leveres elektronisk via L2S Authority.

Ved innlevering via L2S Authority Communication kan både Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet settes som mottakere på samme oversendelse.

Søknadene må være innlevert innen 23. februar 2021 kl 12:00. Alle søknader som er innkommet innen det nevnte tidspunkt anses innkommet samtidig.

Søknaden skal være på norsk eller engelsk.

14
Tildeling av utvinningstillatelser i 25. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel er planlagt gjennomført i løpet av 2.kvartal 2021.

 

Oppdatert: 19.11.2020

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.