Oljedirektoratet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016) – Utlysning

Olje- og energidepartementet har 17. mars 2016 lyst ut TFO 2016, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2016 er tirsdag 06. september 2016 klokken 12. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2017.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2015 utvidet med 24 blokker i Norskehavet og 32 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare. Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart frem til 06. juni 2016, tre måneder før innleveringsfristen. Se lenker under.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt:

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt.

Lenker:

Hvordan søke i TFO 2016

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2016 skal sende inn følgende til myndighetene:

  1. Søknadsbrev fra selskapet, vedlagt informasjon om selskapet
  2. Søknad(er)

1. Søknadsbrev og informasjon om selskapet

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes eller innleveres sammen med selskaps­informasjonen i ett eksemplar til Olje- og energi­departementet og ett eksemplar til Oljedirektoratet innen søknadsfristen. Selskapsinformasjonen skal vedlegges elektronisk på en minnepinne.

Se Veiledning for søknadsbrev fra selskap TFO2016 for mer informasjon om hva søknadsbrevet skal inneholde og Veiledning for selskapsinformasjon TFO2016 for detaljer om selskapsinformasjon.

Søknadsgebyr:

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2016, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en AMI/gruppe for å søke om en utvinnings-tillatelse er dette én søknad. Ett av gruppemedlemmene besørger da samlet innbetaling av gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr: 7694.05.00326 og merkes ”TFO2016_(blokknr)”. Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Søknad om utvinningstillatelse i TFO 2016 sendes eller leveres i elektronisk format i ett eksemplar til Olje- og energidepartementet og i to identiske eksemplarer til Oljedirektoratet. Søknaden til Oljedirektoratet skal leveres både elektronisk på minnepinne og i papirkopi (perm).

Se veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2016.

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal fylles ut:

Annen søknadsinformasjon:

Tilgjengelige data:

Sideantall og figurer i søknadene

OD presiserer at antall figurer og sider som er spesifisert for de enkelte kapitlene i «Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO2016» kan sees på som veiledende. Hvis det er behov for mer tekst eller ekstra

NYTT I TFO 2016

Søknadsinnlevering

Selskapsinformasjonen trengs kun å oversendes OD elektronisk.

Søknader leveres til OD både på papir og elektronisk på minnepinne. Filer på minnepinne skal leveres i spesifisert format og størrelse, samt struktureres og navngis i henhold til veiledningene.

Til OED skal alt leveres kun elektronisk (inkl. søknadsbrevet, selskapsinformasjon og selve søknaden)

I søknadsbrevet skal det oppgis minst to kontaktpersoner som er tilgjengelige i Norge i søknadsperioden fram til tildeling.

Totalstørrelsen på søknaden skal ikke overstige 400 MB.

PÅMINNELSER

Brønnliste

Det presiseres at det i tillegg til en liste over brønner også er ønskelig med en kort redegjørelse for valg av nøkkelbrønner

ProspectData

Det presiseres at et separat ProspectData-dokument skal fylles ut for hvert enkelt prospekt.

Arbeidsprogram i tilleggsareal

Arbeidsprogram er påkrevd i tilleggsareal når eksisterende utvinningstillatelse ikke har gjenværende arbeidsforpliktelse som omfatter utforskning/boring av omsøkt prospekt.

Elektronisk leveranse

Som i TFO 2015 er alle tabeller samlet i tre excel-bøker. Excel-bøkene leses elektronisk til ODs TFO-database. Det gis derfor ikke anledning til formatering av excel-skjemaene utover innsetting av nye rader i bunnen. Filer levert i feil format vil bli returnert til selskapene.

TFO-arealet vil bli oppdatert fram til tre måneder før søknadsfrist.

Kontaktpersoner i OD:

Olvar.Lovas@npd.no  tlf. 51 87 61 90

Even.Gillebo@npd.no tlf. 51 87 64 04

Lars.Nag@npd.no tlf. 51 87 62 97 (selskapsinformasjon og finans)

Oppdatert: 14.03.2019

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.