Oljedirektoratet

Opne data

Sokkeldirektoratet har store mengder med opne data om petroleum, CO2, havbotnsmineral og andre data frå havbotnen på norsk kontinentalsokkel. Sida gir ei oversikt over tilgjengelege tenester.

Data publiseres under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0.

Nettstadar med faktainformasjon

Namn Beskriving
Factpages.sodir.no Nedlastbart i XLS- (Excel), XML- og CSV-format.
Factmaps.sodir.no Faktakartet viser geografisk informasjon, og er tett integrert med faktasidene.
Kart for pågående og planlagte undersøkelser  Kartet viser alle pågåande og innmelde planlagte geofysiske undersøkingar på norsk sokkel i tilnærma sanntid.
Deep Sea Surveys Kartet viser utførte undersøkingar i samband med kartlegging av mineralførekomstar i djuphavet. Bare på engelsk.
CO2-atlas CO2-lagringsatlaset for norsk kontinentalsokkel blei laga for å identifisere sikre og effektive område for langvarig lagring av CO2.

Tenester

Namn Type og format GetCapabilities
Faktakart ED50-UTM-32 Esri REST, JSON/SOAP/WMS  
Faktakart ED50-UTM-32-OGC OGC, WFS/WMS WFS - WMS
Faktakart WGS84-UTM-32-OGC OGC, WFS/WMS WFS - WMS
Deep sea surveys REST  
Themes Oversikt for andre temalag, arealstatus, CO2 etc.  

 

Sokkeldirektoratets data kan og hentast frå data.norge.no (i formatene CSV, JSONP, JSON, YAML, XML) og geonorge.no. Innhaldet er henta frå Sokkeldirektoratet.

Datasett Factmaps

  Beskriving Format
Alle ESRI filgeodatabase med alle objekttypar. FGDB


 
 

Ver merksam på at shape- og CSV-filene ikkje inneheld alle eigenskapar og data. For komplette datasett må ein entan velge filgeodatabasen (FGDB) ovanfor eller kople seg direkte mot REST/OGC-tenestene.

   
AFEX Alle arealavgiftsfritak. Ei rad per AFEX. Bare noverande har geometri. Shape CSV
AFEX Alle arealavgiftsfritak. Alle periodar. Alle berørte blokker og utvinningsløyve. Shape CSV
Lisens Gjeldande utvinningsløyve, «aktive» med overordna geometri for heile utvinningsløyvet og «inaktive» utan geometri. Overordna geometri vil seie eit samanslått polygon for både stratigrafiske og ikkje stratigrafiske område. (CO2-løyve finnst i datasettet for BAA) Shape CSV
Lisens

Utvinningsløyve. Inneheld komplett arealhistorie delt på blokkgrenser. «Aktive» løyve kan filtrere ved å sette attributtet «dtValTo» = NULL

Shape CSV
Lisensiering APA Oppdaterte brutto TFO-område (Tildeling av førehandsdefinerte område). Shape CSV
Lisensiering APA TFO (Tildeling i førehandsdefinerte område) nettoareal. Shape CSV 
Brønnbane Brønnbanar – leiting, utvinning og grunne. Shape CSV
Brønnbane Font-fil for presentasjon. TTF  
BAA Avtalebaserte område for kvart område. (Inkluderer CO2-løyve) Shape CSV
BAA Avtalebaserte område med komplett arealhistorie for kvart område delt på blokkgrenser. Shape CSV
Felt Feltomriss. Shape CSV
Funn Funnomriss – inkludert feltomriss. Shape CSV 
Innretning Faste innretningar, flytande produksjonsinnretningar og innretningar på land. Shape CSV 
Undersøkelser Område med planlagte undersøkingar etter 1. januar 2009. Datasettet inneheld både brutto (inkludert snuområde for båten) og netto (innsamlingsområdet) for seismiske, elektromagnetiske, borestads- og grunnundersøkingar. Shape CSV
TUF Hovudrøyrleidningar. Datasettet inneheld ikkje "infield" røyrleidningar. Shape CSV 
Blokk Alle blokker på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Kvadrant Alle kvadrantar på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Delområde Alle delareal på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV

CSV-filer inkluderer geometri i WKT-format.

Andre datasett

Tema Beskriving Format  
CO2 CO2-flater brukt i CO2-atlas zmap FGDB
Havbotnsmineral Analyseresultat av sulfidprøver xlsx  
Havbotnmineral Deep sea survey-grunnlag på filformat. Esri filgeodatabase eller geopackage. gpkg FGDB
Havbotnmineral Opningsområde frå Meld. St. 25 (2022-2023) Shape  
Leitemodellar Sokkeldirektoratets leitemodellanalysar. Shape  
Statusrapportar Utvinningsløyve – viser status- /tilbakeleveringsrapportar – Blir oppdatert med ujamne mellomrom Shape  
Strukturelement Datasettet viser hovedstrukturelement på norsk sokkel og tilstøtande område. Dataa er sett saman av Sokkeldirektoratet, og legg til grunn dei offisielt godkjente elementnamna. Shape  

 

Ansvarsfråskriving

Posisjonell datanøyaktigheit er, med mindre anna er oppgitt, innan om lag + - 0-300 meter. Sokkeldirektoratet er ikke ansvarleg for nøyaktigheit på data rapportert av tredjepart. Innhald skal ikkje nyttast til navigasjonsføremål.

 

 

Kontakt
factweb@sodir.no

Tlf: 51 87 06 00

Oppdatert: 14.06.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
factweb@sodir.no

Tlf: 51 87 06 00