Oljedirektoratet

Petroleumsregisteret

Det er mulig å få innsyn i og ta utskrifter fra Petroleumsregisteret via våre faktasider.

I Petroleumsregisteret registreres blant annet dokumenter som stifter, forandrer, overdrar, behefter, anerkjenner eller opphever en rettighet til en utvinningstillatelse eller en andel i en slik tillatelse, jf. forskrift om Petroleumsregisteret paragraf 3-1.

Petroleumsregisteret gir en oversikt over alle utvinningstillatelser jf. (petroleumslovens paragraf 3-3) og tillatelser for anlegg og drift av innretning for transport eller utnyttelse av petroleum (pl. paragraf 4-3), i praksis vil det si særskilte tillatelser til anlegg og drift av innretninger for transport eller utnyttelse av petroleum. Bestemmelser om petroleumsregisteret er tatt inn i pl. kapittel 6, Registrering og pantsettelse, og i en egen forskrift om petroleumsregisteret (petroleusmsforskriften).

Sokkeldirektoratet er i henhold til prf. paragraf 1-2 registerfører av Petroleumsregisteret.

I henhold til prf. paragraf 2-3 skal rettighetshaver sende skriftlig melding til registerfører ved nærmere angitte endringer i utvinningstillatelsene og tillatelser i medhold av pl. paragraf 4-3.

Dersom regelverket ikke klargjør et spørsmål, vil Sokkeldirektoratet ta utgangspunkt i regulering knyttet til lov om tinglysning med forskrifter og tilhørende praksis.

Alle typer innrapportering skal

 • være et komplett sett dokumentasjon per utvinningstillatelse
 • være på norsk eller engelsk, og kan kreves oversatt til norsk (gjelder all dokumentasjon)
 • sendes samlet per post til Sokkeldirektoratet merket «Petroleumsregisteret».

Behandlingstid

Petroleumsregisterforskriften paragraf 4-2 angir at dokumenter som kommer inn til Sokkeldirektoratet innen kl. 12.00 skal registreres samme dag. Dokumenter innlevert etter kl 12.00 skal registreres påfølgende virkedag. Registreringstidspunktet bestemmer dokumentets prioritet og har sin parallell til dagbokføringen etter tinglysingsloven.

Innføring i Petroleumsregisteret vil bli gjort innenfor rammen av Tinglysingsloven paragraf 7 tredje ledd, som bestemmer at dokumentet skal registreres endelig i det relevante tinglysingsregisteret (her Petroleumsregisteret) innen to uker etter den første registreringen (dagbokføringsdato). I denne forbindelse vil det kontrolleres (konfereres) at vilkårene for registrering er tilstede. Saksbehandlingstiden i Sokkeldirektoratet vil normalt være tre til seks virkedager. Andre frister kan unntaksvis avtales med Petroleumsregisteret.

Sjekklister for korrekt innrapportering

Finner registerfører at dokumentet åpenbart ikke kan registreres, skal det uten registrering sendes tilbake til rekvirenten. Under finner du en oversikt over meldepliktige endringer i utvinningstillatelsen og påkrevet dokumentasjon for registering av endringen, jf. også prf. paragraf 2-3.
Merk særlig det som står under om signaturberettiget (ref. overdragelser og pantsettelser).

Skifte av operatør

 • Melding om endring vedlagt godkjenningsbrev fra Energidepartementet

Endring av selskapsnavn

 • Melding om endring vedlagt bekreftet firmaattest som viser det nye navnet

Forlengelse av tillatelsen

 • Melding om endring vedlagt godkjenningsbrev fra Energidepartementet

Oppgivelse/uttreden/bortfall av tillatelsen

 • Melding om endring vedlagt samtykke fra Energidepartementet

Pantsettelse:

 • Samtykke til pantsettelse fra Energidepartementet
 • Kvittering fra betalt gebyr (Kr 12 230,- per utvinningstillatelse, betalt til kontonummer 7694.05.00326)
 • Bekreftet firmaattest for pantsetter
 • Original pantobligasjon
 • Bekreftet kopi av pantobligasjon

Reduksjon av pant

 • Oversendelsesbrev
 • Original pantobligasjon (med påtegning av reduksjon)
 • Bekreftet kopi av pantobligasjon
 • Bekreftet firmaattest - bank

Sletting av pant

 • Samtykke fra panthaver – bank
 • Original pantobligasjon

Transport av pantobligasjon

 • Transport på originaldokument med bekreftet kopi
 • Samtykke til panteoverdragelse fra Energidepartementet
 • Bekreftet firmaattest fra de som overdrar panteretten

Overdragelse

 • Samtykkebrev fra Energidepartementet
 • Redegjørelse fra selskapet til Finansdepartementet (FIN), dersom ikke eget vedtak blir sendt fra FIN
 • Bekreftet firmaattest fra selger
 • Originalt skjøte
 • Bekreftet kopi av skjøte

Meldingen til Sokkeldirektoratet skal være undertegnet av signaturberettiget for selskapet eller i henhold til fullmakt undertegnet av signaturberettiget.

For skjøte og/eller pantobligasjon må den eller de som underskriver skjøtet/pantobligasjonen inneha signaturrett, og signaturretten må framgå av firmaattesten. Videre må underskriften(e) være bekreftet i samsvar med tinglysningsloven paragraf 17, jf tinglysningsforskriften paragraf 3 (se under).

Prf. kapittel 4 regulerer framgangsmåten ved registrering av opplysninger i petroleumsregisteret og hva rettighetshaver skal sende inn av dokument. I tillegg til det som er tatt inn her, gjelder reglene i tinglysingslova kapittel to og tre så langt de passer, her paragraf 17 om bekrefting av underskrifter.

"Paragraf 17: Skal et skjøte eller pantedokument som ikke er utstedt av offentlig myndighet, kunne anmerkes i grunnboken, må underskriften være bekreftet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Det skal uttrykkelig bekreftes at underskriften er skrevet eller vedkjent i vedkommendes nærvær, og erklæres om utstederen er over 18 år."
Se også forskrift om tinglysning av 3. november 1995 nr. 874 paragraf 3, Bekreftelse av underskrift

Rapportering

For å holde informasjonen oppdatert, er Sokkeldirektoratet avhengige av at endringer, feil og mangler blir innrapportert. Dersom det oppdages åpenbare feil med registeret, oppfordres rettighetshaver å ta kontakt med Sokkeldirektoratet så raskt som mulig.

Innsyn/utskrift

Faktasidene blir daglig oppdatert med informasjon fra Petroleumsregisteret. Du kan enkelt finne den informasjonen du er på jakt etter og fritt eksportere informasjonen til utskriftsvennlig PDF-fil.

Du kan også bestille en bekreftet utskrift med stempel fra Sokkeldirektoratet. Bestilling sendes postboks@sodir.no
Kr 407,67 per utskrift, betalt til kontonummer 7694.05.00326.

Gå direkte til oversiktene utvinningstillatelser, transporttillatelser eller til forsiden av Faktasidene

Oppdatert: 22.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.