Oljedirektoratet

Søknad om produksjonstillatelse

Årlig kvantum for produksjon, injeksjon, brenning og kaldventilering skal fastsettes av myndighetene i medhold av Petroleumsloven § 4-4.

Hvert år innen 1. november skal alle operatører for felt og innretninger søke om produksjonstillatelse. Hovedregelen er at det skal søkes om tillatelse til produksjon av alle produkter (olje, gass, kondensat og NGL) og injeksjon, samt brenning og kaldventilering for kommende kalenderår. Et kalendår er fra og med 1. januar til og med 31. desember. Hvis det er hensiktsmessig, kan det i tillegg til kalenderårssøknad og etter avtale med myndighetene, søkes om en egen særskilt produksjonstillatelse for gass for det kommende gassåret. Et gassår er fra og med 1. oktober inneværende år til og med 30. september påfølgende år.

Søknaden skal sendes til Energidepartementet (ED) med kopi til Sokkeldirektoratet innen de frister som til enhver tid gjelder. Det er laget en veileder for søknad om tillatelse til produksjon, injeksjon, samt brenning og kaldventilering. Formålet med veilederen er å beskrive kravene som er stilt av myndighetene til innhold i søknaden og prosess m.v.

I produksjonstillatelsen fastsetter ED etter råd og anbefaling fra Sokkeldirektoratet, det kvantum som til enhver tid kan produseres, injiseres, samt brennes og kaldventileres for bestemte perioder.

Gjeldende frister

 • Ved oppstart av nye felt skal søknaden sendes senest seks uker før tidligste tidspunkt for planlagt produksjonsstart.
 • Alle felt i produksjon skal søke innen 1. november inneværende år. Tillatelsen gjelder da for det kommende kalenderåret.
 • Dersom feltet (av særlige grunner) har en egen produksjonstillatelse for gass, er fristen 1. februar for å søke om tillatelse til gassproduksjon for kommende gassår.

Merk

 • Ved fastsettelse av volum i søknaden skal salgbare mengder petroleum (olje, gass, NGL og kondensat) rapportert til RNB (revidert nasjonalbudsjett) legges til grunn.
 • For felt med egen særskilt gasstillatelse skal det ikke søkes om gassproduksjon i kalenderårssøknaden.
 • Tillatelse til brenning og kaldventilering gis for ett kalenderår om gangen. Det tillatte volumet er innvilget kvartalsvis og kan ikke overskrides, overføres eller fordeles i kalenderåret.
 • Bruk av gass (brensel) til varme eller kraftproduksjon krever ikke tillatelse etter petroleumsloven.
 • Landanlegg og innretninger som har behov for brenning og eller kaldventilering, og som ikke er tilknyttet et felt, skal også søke om tillatelse til brenning og kaldventilering.

Ved avvik i henhold til gjeldende tillatelser

 • Dersom produksjonen øker med 10 % eller mer i henhold til gjeldende kalenderårstillatelse skal det så snart som mulig søkes om revidert tillatelse. Redusert produksjon med 10 % eller mer skal meldes til myndighetene.
 • For særskilte gasstillatelser er det ikke en fleksibilitet på 10 % slik som for produksjonstillatelser per kalenderår. Innvilgede volum for gass i en særskilt gasstillatelse er absolutte og ved avvik skal det søkes om revidert tillatelse. Det finnes en egen ordning for overføring av akkumulerte gassvolum til neste gassår for felt med særskilt gasstillatelse (Carry forward).
 • Ved behov for utvidet kvote for brenning og/eller kaldventilering skal begrunnet søknad om revidert tillatelse sendes snarest.

For nærmere veiledning og beskrivelse av innhold i søknaden se veileder til søknad om produksjonstillatelser.

Oppdatert: 22.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.