Oljedirektoratet

Norsk sokkel i stadig utvikling

Torgeir_halvårsrapport-2

Direktør Torgeir Stordal. Biletet er teke i samband med Barentshavkonferansen 2023, då han besøkte Goliat-innretninga. (Foto: Vår Energi)

28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.

“Først og fremst vil eg framheve at det er ein stor breidde av aktivitetar som tydeleg viser ein sokkel i utvikling. Det er sjølvsagt framleis petroleum som dominerer, men det skjer stadig meir innanfor dei nye næringane, både CO2-lagring, havvind og mineralverksemd”, seier Stordal.

“Innanfor petroleum er det høg og stabil produksjon, det er mange prosjekt under bygging på verfta rundt om i landet vårt, og det er høg leiteaktivitet”.

Kva har du å seie til leiteresultata så langt i år?

“Eg synes det er gledelig at det er så høg leiteaktivitet, det ser ut til å bli nesten 40 brønnar i år. Det er viktig at vi får identifisert ressursar som kan knyttast opp mot eksisterande infrastruktur. Det er gjort fleire funn så langt i år som på den måten vil kunne bli bygd ut relativt fort”.

Stordal synes ogå at det er godt å sjå at det blir bora fleire leitebrønnar i mindre kjente område.

“Elles er det litt for tidleg å konkludere om kor vellukka leitinga har vore etter halvgått løp. Dette skal vi gjere ei vurdering av når året er omme”.

Korleis ser du på framveksten av nye prosjekt framover?

“Frå perspektivet til styresmaktene er vi opptekne av at industrien legg vekt på langsiktig verdiskaping, at alle lønnsame ressursar blir utvikla. Vi ser at det framleis blir jobba med å modne fram prosjekt i tidligfase, så vi forventar at det vil komme fleire nye utbyggingsplanar dei neste åra”.

Det blir samstundes viktig med høg leiteaktivitet framover. Det er og framleis store ressursar på felt i drift der det trengs nye investeringar, blant anna må det borast mange produksjonsbrønnar for å halde oppe ein høg produksjon:

“Dette er tema vi følgjer opp i møte med næringa, både i konkrete utvinningsløyve og på leiarnivå”.

Det blei nyleg delt ut nye løyve innanfor CO2-lagring. Er dette noko direktoratet har brukt mykje tid på?

“Vi gjer vurderingar av både område og konkrete søknadar i samband med lagring av CO2, og gir faglege råd til Energidepartementet i samband med tildelingar. Det har vore ein betydeleg auke i interessa for areal eigna for slik lagring dette året”.

Det er fram til no delt ut tilsaman 11 løyve til 13 selskap.

“Etter kvart som det kjem fleire slike løyve og generelt auke i aktiviteten i andre næringar, blir det viktig å jobbe godt med sameksistensen mellom alle brukarene av havet.”

(Teksten held fram under kartet)

Kart som viser status på tildelte CO2-løyve og eigarskap.

CO2-lagring: Status på løyve og eigarskap. 

I januar opna Stortinget eit område på sokkelen for mineralverksemd. Kva betyr dette for aktiviteten i direktoratet?

“Vi har brukt våren på eit oppdrag frå Energidepartementet som går ut på å legge til rette for ein konsesjonsrunde. På grunnlag av innspel frå næringa og våre faglege vurderingar har vi utarbeidd eit forslag til utlysningsareal i denne første konsesjonsrunden.

Departementet har no sendt dette på høyring. Det blir lagt opp til utlysing av areal til hausten. Vi er departementet sin faginstans i arbeidet med å vurdere område og søknadar. Samstundes held vi fram med kartlegging av både mineralressursar og miljø i statleg regi”.

Vi du seie at dette halvåret har vore annleis etter namnet blei Sokkeldirektorat?

“Mykje er som før, men vi ser ein heilt tydeleg auke i aktiviteten innanfor CO2-lagring og mineralverksemd dette året. Vi brukar difor betydeleg meir ressursar på desse omåda no enn tidlegare”.

Når du ser framover, er det noko i utviklinga på sokkelen du er uroa over?

“Det skjer svært mykje positivt på sokkelen. Vi produserer framleis mykje energi som Europa treng, med stadig lågare utslepp. Vi har ein industri som har jobba godt med å utvikle sokkelen og vi legg no til rette for at nye næringar kan skape verdi framover. Skal vi levere på hovudmålet vårt, som er på bidra til å skape mest mogleg verdi for samfunnet, er det viktig at denne utviklinga held fram. Viss det er noko eg er uroa over, er det at dette ikkje vil skje”.

I Sokkeldirektoratets Ressursrapport 2024, som blir lagt fram i august, vil det bli lagt fram nye analysar, mellom anna blir det presentert nye framtidsbilete for sokkelen.

“Denne rapporten håpar eg kan legge grunnlag for gode diskusjonar og tiltak i åra framover”!

Blir det ONS på deg i år?

“Definitivt – vi legg fram Ressursrapport 2024 veka før, og på ONS skal vi bruke mykje tid til å dele fakta og kunnskap om sokkelen vår, både på standen saman med Energidepartementet og i eigne faglege presentasjonar. ONS er ein fin arena for god dialog både med næringa og andre samfunnsaktørar frå inn- og utland”.

Sokkeldirektoratet deler ut pris under ONS-konferansen – Improved Recovery Award

 

 

 

 

Kontakt

Ola Anders Skauby

Direktør kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Tlf: 905 98 519

Oppdatert: 28.06.2024

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6610/7-3
11.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6610/7-3 i utvinningsløyve 1014, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Avgrensning av funn i Nordsjøen (35/10-12 S)
10.07.2024 Wellesley Petroleum har påvist olje og gass i avgrensingsbrønnen Gnomoria Appraisal (35/10-12 S) i Nordsjøen, om lag 100 kilometer sørvest for Florø.
Boreløyve for brønnbanene 35/6-5 S
04.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnbanen 35/6-5 S i utvinningsløyve 1110, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Boreløyve for brønnbane 31/1-4
03.07.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbanen 31/1-4 i utvinningsløyve 923 B, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Ledig stilling som økonomimedarbeider
02.07.2024 Har du lyst å jobbe med rekneskap og økonomi i staten? Vi har ledig fast stilling som økonomimedarbeidar.
Er du vår nye IT-sikkerhetsrådgiver?
01.07.2024 Ønsker du å være med og sikre Norges data om sokkelen? Trives du i spennet mellom taktisk og operativt sikkerhetsarbeid? Da kan du være vår nye IT-sikkerhetsrådgiver.
Norsk sokkel i stadig utvikling
28.06.2024 Direktør Torgeir Stordal deler her nokre tankar om kva som har prega aktiviteten på norsk sokkel i første halvår.
Gassfunn i Barentshavet (7324/8-4)
28.06.2024 Aker BP og partnerne har funnet gass i undersøkelsesbrønn 7324/8-4 (Hassel) i Barentshavet, rundt 300 kilometer fra nordkysten av Norge.
Olje- og gassfunn i Nordsjøen (36/7-5 S, A, B og C)
27.06.2024 Vår Energi har gjort et gass- og oljefunn i brønn 36/7-5 S «Cerisa» og sidestegene 36/7-5 A, B og C.
Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring
26.06.2024 I forbindelse med første konsesjonsrunde for mineralvirksomhet på havbunnen, har Energidepartementet sendt ut forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.